Navigation path

EFS: aktualności

Stwarzanie szans dla młodzieży

12/03/2013

Młode kobiety poszukujące pracy
© European Union

Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które ułatwią realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży. Rada Europejska przedstawiła w lutym nowy instrument z budżetem wynoszącym 6 mld euro w latach 2014–20.

Celem inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży jest wspieranie młodych ludzi, którzy nie uczą się, pozostają bez zatrudnienia i nie uczestniczą w szkoleniach, przez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano dodatkowe finansowanie w regionach Unii, w których odsetek bezrobotnej młodzieży przekroczył 25% w roku 2012.

Środki w ramach inicjatywy zostałyby zatem wykorzystane do wzmocnienia i przyspieszenia realizacji instrumentów określonych w pakiecie na rzecz zatrudnienia młodzieży z grudnia 2012 roku. Środki byłyby w szczególności dostępne w państwach członkowskich na potrzeby finansowania instrumentów niezbędnych do wdrożenia rekomendacji dotyczących gwarancji dla młodzieży, przyjętych 28 lutego przez Radę ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej. W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie powinny zastosować środki zapewniające młodym ludziom w wieku do 25 lat dobre oferty zatrudnienia, kontynuowania edukacji, stażu i praktyk zawodowych w ciągu 4 miesięcy od opuszczenia szkoły lub rozpoczęcia okresu bez zatrudnienia.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży ma uzupełniać inne projekty podejmowane na poziomie krajowym, w tym projekty finansowane ze środków EFS, a jednocześnie ułatwi wdrożenie innych działań objętych gwarancjami, takich jak reforma odpowiednich instytucji i służb.

Finansowanie inicjatywy ma obejmować 3 miliardy euro ze specjalnej pozycji budżetu związanej z zatrudnieniem młodzieży oraz co najmniej 3 mld euro ze środków EFS. Ze względu na obecne problemy budżetowe w wielu krajach inicjatywa wymagałaby od państw członkowskich dofinansowania wyłącznie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.