Navigation path

ESF-nieuws

ESF: maatregelen voor succes in 2014-2020

05/02/2014

Tijdens de ESF-openingsconferentie, op 6-7 februari in Brussel, wordt onderzocht welke beleidsmaatregelen het ESF in het kader van de nieuwe investeringsprioriteiten kan en moet ondersteunen, en worden nieuwe manieren bekeken om het ESF in te zetten.

De conferentie is gericht op het bevorderen van een efficiënt en doeltreffend gebruik van de meer dan 80 miljard EUR die voor de lidstaten vanuit het ESF beschikbaar is in 2014-2020. In dit verband helpt de Commissie de lidstaten hun gebruik van het ESF te vereenvoudigen om zich meer op resultaten te richten en de toegang tot financiering te bevorderen, met name voor kleinere begunstigden.

Tijdens de conferentie wordt gekeken naar de manier waarop het ESF kan bijdragen aan de verwezenlijking van de prioriteiten die zijn uiteengezet in de landenspecifieke aanbevelingen en de standpunten van de diensten van de Commissie, met als doel de lidstaten te helpen de streefcijfers van Europa 2020 met betrekking tot werkgelegenheid en armoedebestrijding te halen.

Ook de recentelijk goedgekeurde Europese gedragscode voor partnerschappen wordt besproken. Deze belangrijke innovatie zal bijdragen aan verdere maximalisatie van de invloed van het ESF door de rol van partners – zoals regionale, plaatselijke, stedelijke en andere overheden, vakbonden, werkgeversorganisaties of ngo's – te verbeteren tijdens de planning, uitvoering en evaluatie van projecten en het toezicht op die projecten.

Een vastgesteld minimum

Het ESF speelt een fundamentele rol bij het versterken van het concurrentievermogen van de Europese arbeidsbevolking en de Europese economie. Elk jaar helpt het ESF meer dan 15 miljoen mensen bij het verbeteren van hun vaardigheden, waarbij integratie in de arbeidsmarkt wordt bevorderd, sociale uitsluiting en armoede worden bestreden en de doeltreffendheid van overheidsinstellingen wordt verbeterd. Om deze redenen is voor de eerste keer in de geschiedenis van het cohesiebeleid een minimumaandeel voor het ESF vastgesteld. In 2014-2020 zullen de ESF-toewijzingen ten minste 23,1 % van het cohesiebeleid bedragen, waarmee een eind wordt gemaakt aan de geleidelijke afname van het ESF-aandeel gedurende de afgelopen 25 jaar.

Dit aandeel is een verplicht minimum. Het daadwerkelijke aandeel wordt ingesteld afhankelijk van de specifieke problemen die een land moet aanpakken voor wat betreft werkgelegenheid, sociale insluiting, onderwijs en bestuur. De uiteindelijke bedragen die in 2014-2020 aan het ESF worden toegewezen, worden bekend zodra de partnerschapsovereenkomsten tussen de Commissie en de afzonderlijke landen tot stand zijn gekomen.

Minimumaandeel ESF per land

Land Minimumaandeel (%) Minimale ESF-toewijzing
(huidige bedragen in €)
BE 52,0% 1 028 719 649
BG 28,7% 1 460 627 776
CZ 22,1% 3 396 923 124
DK 50,0% 163 252 509
DE 36,8% 6 723 160 961
EE 18,0% 443 022 913
IE 51,7% 491 999 478
EL 28,1% 3 335 044 542
ES 27,7% 7 478 571 457
FR 41,7% 6 026 907 278
HR 24,6% 1 436 033 035
IT 26,5% 8 246 466 857
CY 30,7% 129 488 887
LV 20,7% 629 240 231
LT 24,2% 1 120 144 401
LU 50,7% 20 056 223
HU 24,0% 3 712 540 948
MT 21,6% 105 893 448
NL 50,0% 507 318 228
AT 43,5% 425 582 003
PL 24,0% 12 817 448 274
PT 38,5% 7 053 210 773
RO 30,8% 4 774 035 918
SI 29,3% 617 444 136
SK 20,9% 1 991 329 107
FI 39,5% 515 260 355
SE 42,5% 730 722 851
UK 45,9% 4 942 593 693
EU28   80 323 039 055

Specifieke aandacht voor jeugdwerkloosheid en voor sociale insluiting

Het ESF biedt bovendien gerichte hulp voor jonge mensen door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) met ten minste 3,2 miljard EUR aan te vullen tot in totaal 6,4 miljard EUR (huidige bedragen). Dit initiatief ondersteunt alleen jongeren zonder werk, onderwijs of opleiding in regio's met een jeugdwerkloosheid hoger dan 25 %. Het ESF en het YEI zullen een bijdrage leveren daar waar de problemen het grootst zijn en zullen de lidstaten met name helpen hun plannen tot invoering van een jongerengarantie uit te voeren.

In elk land wordt ten minste 20 % van het ESF voor sociale insluiting bestemd. Hiermee worden mensen met problemen en mensen uit kansarme groepen geholpen vaardigheden en banen te verkrijgen zodat zij dezelfde kansen krijgen als anderen om deel uit te gaan maken van de arbeidsmarkt. Op deze manier zal het ESF een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de EU om het aantal mensen dat in armoede leeft te verkleinen.

Aandacht voor resultaten

Het concentreren van fondsgelden om resultaten te bereiken is een fundamenteel aspect voor de periode 2014-2020. De door het ESF gefinancierde interventies worden gericht op een beperkt aantal prioriteiten om ervoor te zorgen dat de essentiële hoeveelheden fondsgelden voldoende zijn om daadwerkelijk effect te hebben bij de aanpak van de belangrijkste uitdagingen.

De partnerschapsovereenkomsten voor elk EU-land worden binnenkort gesloten en hiermee worden de strategie, de prioriteiten en de regelingen voor het gebruik van het Fonds op een efficiënte en doelmatige manier uiteengezet, teneinde de strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei na te streven. Deze worden gevolgd door de operationele programma's waarin prioriteiten voor het omschrijven van specifieke doelstellingen worden uiteengezet, en waarmee concrete toewijzingen voor de ESF-interventies worden bepaald.