Navigation path

ESF naujienos

ESF: priemonės sėkmei 2014–2020 metais pasiekti

05/02/2014

Vasario 6–7 dienomis Briuselyje vykstančioje ESF veiklos pradžios konferencijoje nagrinėjama, kurias politikos sritis ESF galėtų ir turėtų remti pagal naujus investavimo prioritetus ir kokie yra nauji ESF panaudojimo būdai.

Renginio tikslas – skatinti veiksmingą ir efektyvų daugiau kaip 80 milijardų eurų, skirtų valstybėms narėms iš ESF lėšų, panaudojimą 2014–2020 metais. Tuo tikslu Komisija padeda valstybėms narėms supaprastinti ESF naudojimą, kad šios labiau sutelktų dėmesį į rezultatus, ir palengvinti finansavimo skyrimą, ypač smulkesniems gavėjams.

Konferencijos dalyviai ieško būdų, kaip ESF galėtų geriausiai teikti paramą siekiant konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose ir Komisijos tarnybų derybinėse pozicijose nustatytų prioritetų, taip padedant valstybėms narėms įgyvendinti strategijos "Europa 2020" darbo vietų kūrimo ir skurdo mažinimo tikslus.

Taip pat aptariamas neseniai patvirtintas Europos partnerystės elgesio kodeksas. Ši svarbi naujovė padės toliau didinti ESF poveikį stiprinant partnerių, kaip antai regioninės, vietos, miestų ir kitų valdžios institucijų, profesinių sąjungų, darbdavių ir nevyriausybinių organizacijų, vaidmenį planuojant, įgyvendinant, stebint ir vertinant projektus.

Mažiausia dalis

ESF vaidina pagrindinį vaidmenį stiprinant Europos darbo jėgos ir ūkio konkurencingumą. Kiekvienais metais fondas padeda daugiau kaip 15 milijonų žmonių tobulinti savo įgūdžius, palengvindamas jų integraciją į darbo rinką, kovodamas su socialine atskirtimi ir skurdu bei didindamas viešojo administravimo institucijų efektyvumą. Dėl šių priežasčių pirmą kartą sanglaudos politikos istorijoje buvo nustatyta mažiausia ESF dalis. 2014–2020 metais ESF lėšos sudarys ne mažiau kaip 23,1 proc. sanglaudos politikai skirto biudžeto, taip veiksmingai sustabdant nuolatinį ESF dalies mažėjimą per pastaruosius 25 metus.

Ši mažiausia dalis yra privaloma. Tikroji dalis bus nustatyta atsižvelgiant į konkrečius sunkumus, kuriuos šalis turi įveikti užimtumo, socialinės įtraukties, švietimo ir valdymo srityse. Konkrečios ESF 2014–2020 metais skirtos sumos bus žinomos patvirtinus Komisijos ir kiekvienos šalies partnerystės sutartis.

Mažiausia ESF dalis pagal šalis

Šalis Mažiausia dalis (%) Mažiausia ESF lėšų suma
(dabartinėmis kainomis eurais)
BE 52,0% 1 028 719 649
BG 28,7% 1 460 627 776
CZ 22,1% 3 396 923 124
DK 50,0% 163 252 509
DE 36,8% 6 723 160 961
EE 18,0% 443 022 913
IE 51,7% 491 999 478
EL 28,1% 3 335 044 542
ES 27,7% 7 478 571 457
FR 41,7% 6 026 907 278
HR 24,6% 1 436 033 035
IT 26,5% 8 246 466 857
CY 30,7% 129 488 887
LV 20,7% 629 240 231
LT 24,2% 1 120 144 401
LU 50,7% 20 056 223
HU 24,0% 3 712 540 948
MT 21,6% 105 893 448
NL 50,0% 507 318 228
AT 43,5% 425 582 003
PL 24,0% 12 817 448 274
PT 38,5% 7 053 210 773
RO 30,8% 4 774 035 918
SI 29,3% 617 444 136
SK 20,9% 1 991 329 107
FI 39,5% 515 260 355
SE 42,5% 730 722 851
UK 45,9% 4 942 593 693
ES-28   80 323 039 055

Ypatingas dėmesys jaunimo nedarbui ir socialinei įtraukčiai

Be to, ESF teiks tikslinę pagalbą jaunimui, Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirdamas ne mažiau kaip 3 milijardus eurų iš iniciatyvos bendro 6 milijardų eurų biudžeto. Ši iniciatyva rems išskirtinai tik nedirbančius, nesimokančius ir profesiniame mokyme nedalyvaujančius jaunuolius regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas viršija 25 proc. ESF ir Jaunimo užimtumo iniciatyva prisidės ten, kur susiduriama su didžiausiais sunkumais, ypač padėdami valstybėms narėms vykdyti savo Jaunimo garantijos įgyvendinimo planus.

Kiekvienoje šalyje ne mažiau kaip 20 proc. ESF lėšų bus skirta socialinei įtraukčiai. Tai padės sunkiai besiverčiantiems ir palankių sąlygų neturintiems asmenims įgyti įgūdžių, gauti darbo ir turėti vienodas galimybes su kitais integruotis į darbo rinką. Tuo būdu ESF ženkliai prisidės prie ES tikslo mažinti skurstančių žmonių skaičių.

Dėmesys rezultatams

Lėšų koncentravimas rezultatams pasiekti yra pagrindinis veiklos 2014–2020 metais aspektas. ESF finansuojamos intervencijos bus sutelktos į ribotą prioritetų skaičių, siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą realiam poveikiui padaryti.

Netrukus bus patvirtintos visos ES šalių partnerystės sutartys, nustatančios fondų veiksmingo ir efektyvaus naudojimo strategijas, prioritetus ir tvarką, kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją. Vėliau bus priimtos veiksmų programos, kuriose apibrėžti prioritetai, nustatantys konkrečius tikslus, ir realios ESF intervencijoms skiriamų lėšų sumos.