Navigation path

ESF uudistes

ESF: edu mõõdikud ajavahemikul 2014–2020

05/02/2014

Brüsselis 6.–7. veebruaril toimuval ESFi avakonverentsil arutletakse ESFi uusi kasutusviise ning millist poliitikat ESF saab ja peab uute investeerimisprioriteetide alusel toetama.

Konverentsi eesmärk on edendada liikmesriikide käsutuses oleva enam kui 80 miljardi eurose summa tõhusat ja tulemuslikku kasutamist ajavahemikul 2014–2020. Selles osas abistab komisjon liikmesriike ESFi kasutamisel nii, et suuremat tähelepanu pöörataks tulemustele ning et juurdepääs rahastamisele muutuks esmajoones väiksematele abisaajatele lihtsamaks.

Konverentsil kaalutakse, kuidas saaks ESF kõige paremini toetada riigipõhistes soovitustes ja komisjoni talituste seisukohavõttudes määratletud prioriteetide saavutamist, aidates seega liikmesriikidel täita Euroopa 2020 tööhõive parandamise ja vaesuse vähendamise eesmärke.

Arutati ka hiljuti vastuvõetud Euroopa tegevusjuhendit partnerluse kohta. See oluline uuendus aitab veelgi kaasa ESFi maksimaalse mõju tagamisele, tugevdades partnerite (nt piirkondlike, kohalike, linnade ja muude ametiasutuste, ametiühingute, tööandjate ja valitsusväliste organisatsioonide) rolli projektide kavandamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise faasis.

Miinimumosa

ESFil on põhjapanev roll Euroopa tööjõu ja majanduse konkurentsivõime tugevdamisel. Igal aastal aitab ESF enam kui 15 miljonil inimesel oma oskusi täiendada, hõlbustada nende lõimimist tööturule, võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega ning suurendada avalike teenistuste tõhusust. Nendel põhjustel on esmakordselt ühtekuuluvuspoliitika ajaloos pandud paika ESFi miinimumosa. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad ESFi eraldised vähemalt 23,1% ühtekuuluvuspoliitika eelarvest, lõpetades otsustavalt viimase 25 aasta jooksul toimunud ESFi osakaalu järkjärgulise kahanemise.

See osa on kohustuslik miinimum. Tegelik osakaal määratakse vastavalt konkreetsetele probleemidele, mis nõuavad antud riigis lahendamist tööhõive, sotsiaalse kaasamise, hariduse ja valitsemistavade valdkonnas. ESFile ajavahemikul 2014–2020 eraldatavad konkreetsed summad selguvad siis, kui komisjoni ja riikide vahelised partnerluslepingud on kinnitatud.

ESFi miinimumosad riikide lõikes

Riik Miinimumosa, % ESFi minimaalne eraldis
(eurot praegustes hindades)
BE 52,0% 1 028 719 649
BG 28,7% 1 460 627 776
CZ 22,1% 3 396 923 124
DK 50,0% 163 252 509
DE 36,8% 6 723 160 961
EE 18,0% 443 022 913
IE 51,7% 491 999 478
EL 28,1% 3 335 044 542
ES 27,7% 7 478 571 457
FR 41,7% 6 026 907 278
HR 24,6% 1 436 033 035
IT 26,5% 8 246 466 857
CY 30,7% 129 488 887
LV 20,7% 629 240 231
LT 24,2% 1 120 144 401
LU 50,7% 20 056 223
HU 24,0% 3 712 540 948
MT 21,6% 105 893 448
NL 50,0% 507 318 228
AT 43,5% 425 582 003
PL 24,0% 12 817 448 274
PT 38,5% 7 053 210 773
RO 30,8% 4 774 035 918
SI 29,3% 617 444 136
SK 20,9% 1 991 329 107
FI 39,5% 515 260 355
SE 42,5% 730 722 851
UK 45,9% 4 942 593 693
EL 28   80 323 039 055

Teravdatud tähelepanu noorte töötusele ja sotsiaalsele kaasatusele

Lisaks pakub ESF noortele sihtotstarbelist abi, lisades noorte tööhõivealgatusele vähemalt 3,2 miljardit eurot, mis tõstab kogusumma 6,4 miljardi euroni (praegustes hindades). Selle algatuse raames aidatakse üksnes noori, kes ei tööta, õpi ega osale koolitusel, piirkondades, kus noorte tööpuuduse tase ületab 25%. ESF ja noorte tööhõivealgatus pakuvad abi seal, kus probleemid on kõige teravamad, ning toetavad konkreetselt liikmesriike nende noortegarantii rakenduskavade elluviimisel.

Igas riigis suunatakse vähemalt 20% ESFi vahenditest sihtotstarbeliselt sotsiaalse kaasatuse edendamiseks. See aitab raskustes ja ebasoodsamas olukorras olevatesse ühiskonnagruppidesse kuuluvaid inimesi uute oskuste omandamisel ja töö leidmisel ning teistega tööturule lõimimisel võrdsete võimaluste kättevõitmisel. ESF annab sellega märkimisväärse panuse selle heaks, et saavutada ELi eesmärk vähendada vaesuses elavate inimeste arvu.

Põhitähelepanu tulemustele

Rahaliste vahendite koondamine tulemuste saavutamisele on ajavahemikul 2014–2020 põhiline. ESFi rahastatavad tegevused keskenduvad piiratud hulgale prioriteetidele, et reaalsete tulemuste saavutamiseks oleks tagatud piisavalt rahalisi vahendeid.

Peatselt kinnitatakse kõigi ELi liikmesriikide partnerluslepingud, kus on määratletud strateegia, prioriteedid ja töökorraldus, mille alusel kasutatakse rahalisi vahendeid tõhusalt ja tulemuslikult vastavalt ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiale. Neile järgnevates rakenduskavades määratletakse ESFi sekkumiste jaoks prioriteedid ning konkreetsed eesmärgid ja eraldised.