Navigation path

Det siger de om ESF

Partnerskabsaftale med Danmark vedtaget

06/05/2014

Denmark and EU flags
© European Union

Den 5. maj 2014 vedtog Kommissionen en partnerskabsaftale med Danmark, som beskriver strategierne og investeringsprioriteterne for de europæiske struktur- og investeringsfonde i dette land.

Aftalen med Danmark vil bane vejen for investeringer i tilknytning til samhørighedspolitikken og i udvikling af fiskeri og søfart samt landdistrikter i perioden 2014-2020. Den strategi, der er vedtaget, vil øge konkurrenceevne og vækst gennem støtte til innovation, lavemissionsøkonomi og uddannelse. Investeringerne vil også fremme iværksættervirksomhed, modvirke social udstødelse og støtte en miljøvenlig og ressourceeffektiv økonomi.

Aftalen mellem Kommissionen og Danmark har nærmere bestemt til formål at:

  • styrke udbuddet af arbejdskraft gennem integration, tilpasning af færdigheder og uddannelsesinitiativer
  • styrke national og regional konkurrenceevne og jobskabelse gennem investeringer i innovation og virksomhedsudvikling og derved fremme iværksættervirksomhed og støtte landbrug, fiskeri og akvakultur,
  • fremme miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet på grundlag af Danmarks globale ry som en førende grøn økonomi.

Europa-Kommissionen har fremlagt en menu af "tematiske mål", der er udformet med henblik på at hjælpe medlemsstaterne og regionerne med at bidrage til at opfylde de mål, som er aftalt i Europa 2020-strategien for vækst. Hvert land vælger derefter investeringsprioriteter, der omsætter disse mål til konkrete handlinger, som modsvarer udviklingsbehovene og bygger på landets vækstpotentiale.

Prioriteter for ESF i Danmark

Danmark har for eksempel valgt at investere i at fremme bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og at støtte arbejdskraftens mobilitet. ESF-initiativerne har til formål at øge jobskabelse i virksomhederne og derved bidrage til at nå 2020-målet om at øge beskæftigelsesfrekvensen. Der vil være et særligt fokus på støtte til iværksættere.

Desuden afsætter Danmark hele 20% af sit ESF-budget til social integration og bekæmpelse af fattigdom og diskrimination. Initiativerne i tilknytning til dette mål skal bidrage til at gøre noget ved det forhold, at antallet af personer, der lever i husstande med lav beskæftigelse er steget siden 2008, at personer med det laveste uddannelsesniveau har haft det største fald i beskæftigelsen, og at langtidsledigheden er steget under den økonomiske krise.

Gennem investeringer i almen uddannelse og erhvervsuddannelse samt livslang læring ønsker Danmark at bistå flere mennesker med at færdiggøre en erhvervsfaglig uddannelse eller videreuddannelse. En særlig indsats vil blive gjort gennem erhvervsskoler på sekundærtrinnet og andre initiativer til at løfte personer i arbejdsstyrken fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående uddannelse.

Økonomisk udmøntning:

For perioden 2014-2020 har Danmark fået tildelt omkring 553 mio. EUR (løbende priser) i samlet finansiering i henhold til samhørighedspolitikken.

Dette omfatter 413 mio. EUR i investeringer i tilknytning til målet "vækst og beskæftigelse", hvoraf ESF i Danmark vil udgøre en andel på 50 %, hvilket svarer til 206,6 mio. EUR. Det samlede beløb udmøntes således:

  • 84 mio. EUR til overgangsregioner (Sjælland).
  • 329,2 mio. EUR til mere udviklede regioner (Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Region Hovedstaden og Bornholm).

Desuden er der 140,1 mio. EUR er til rådighed til europæisk territorialt samarbejde.

Næste skridt

Kommissionen og Danmark forhandler nu det operationelle ESF-program (OP), der skal vedtages meget snart. Dette OP vil udmønte partnerskabsaftalernes investeringsprioriteter og mål i konkrete initiativer og vil gøre det muligt at vælge, gennemføre, følge og evaluere de enkelte projekter i overensstemmelse med de prioriteter og mål, der er aftalt med Kommissionen.