Navigation path

Новини за ЕСФ

ЕСФ: мерки за успех в периода 2014—2020 г.

05/02/2014

Встъпителната конференция на ЕСФ, която се провежда в Брюксел на 6 и 7 февруари, изследва кои политики ЕСФ би могъл и трябва да подкрепи според новите инвестиционни приоритети, както и нови начини за използване на ЕСФ.

Събитието има за цел да насърчи ефективно и ефикасно използване на бюджета на ЕСФ от над 80 милиарда евро, който е на разположение на държавите-членки за периода 2014—2020 г. В това отношение Комисията помага на държавите-членки да опростят своето използване на ЕСФ, за да се насочи повече внимание върху резултатите и да се улесни достъпа до финансиране, особено на по-малките бенефициери.

Конференцията разглежда как ЕСФ може най-добре да подкрепи изпълнението на приоритетите, определени в специфичните за всяка страна препоръки и становищата на службите на Комисията, като по този начин помага на държавите-членки да изпълнят целите, свързани със заетостта и намаляване на бедността, заложени в стратегията Европа 2020.

Приетият наскоро Европейски кодекс за поведение за партньорство също се обсъжда. Това важно нововъведение ще спомогне за постигането на максимален ефект от ЕСФ чрез засилване на ролята на партньори като регионални, местни, градски и други публични власти, синдикати, работодатели или неправителствени организации по време на планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти.

Минимален дял

ЕСФ играе фундаментална роля за засилване на конкурентоспособността на европейската работна сила и на европейската икономика. Всяка година ЕСФ помага на над 15 милиона души да повишат квалификацията си, като улеснява тяхната интеграция на пазара на труда, бори се за елиминиране на социалното изключване и бедността и участва в подобряване на ефективността на публичните администрации. Поради тези причини, за първи път в историята на политиката на сближаване, е определен минимален дял за ЕСФ. В периода 2014—2020 г. отпуснатите средства по линия на ЕСФ ще възлизат на най-малко 23,1% от бюджета на политиката на сближаване, с което ефективно ще се сложи край на постепенното намаляване на дела на ЕСФ през последните 25 години.

Този дял представлява задължителен минимум. Действителният дял ще бъде определен в зависимост от специфичните предизвикателства, с които всяка страна трябва да се справи по отношение на заетостта, социалното приобщаване, образованието и управлението. Конкретните суми, разпределени за ЕСФ в периода 2014-2020 г., ще бъдат оповестени след като бъдат приети споразуменията за партньорство между Комисията и отделните държави.

Минимални дялове за ЕСФ по държави

Държава Минимален дял (%) Минимална сума, разпределена за ЕСФ
(в евро към момента)
BE 52.0% 1,028,719,649
BG 28.7% 1,460,627,776
CZ 22.1% 3,396,923,124
DK 50.0% 163,252,509
DE 36.8% 6,723,160,961
EE 18.0% 443,022,913
IE 51.7% 491,999,478
EL 28.1% 3,335,044,542
ES 27.7% 7,478,571,457
FR 41.7% 6,026,907,278
HR 24.6% 1,436,033,035
IT 26.5% 8,246,466,857
CY 30.7% 129,488,887
LV 20.7% 629,240,231
LT 24.2% 1,120,144,401
LU 50.7% 20,056,223
HU 24.0% 3,712,540,948
MT 21.6% 105,893,448
NL 50.0% 507,318,228
AT 43.5% 425,582,003
PL 24.0% 12,817,448,274
PT 38.5% 7,053,210,773
RO 30.8% 4,774,035,918
SI 29.3% 617,444,136
SK 20.9% 1,991,329,107
FI 39.5% 515,260,355
SE 42.5% 730,722,851
UK 45.9% 4,942,593,693
ЕС-28   80,323,039,055

Особено внимание към младежката безработица и социалното приобщаване

В допълнение ЕСФ ще осигури целенасочена помощ за младите хора, като добави най-малко 3.2 милиарда евро към бюджета на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ), с което той ще нарасне на 6.4 милиарда евро. Тази инициатива подпомага изключително млади хора, които не работят, не учат или не се обучават, в региони с равнище на младежката безработица над 25 %. ЕСФ и ИМЗ ще осигурят подкрепа там, където предизвикателствата са най-сериозни, и по-специално ще помогнат на държавите-членки да изпълнят своите национални планове за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

Във всяка страна най-малко 20 % от средствата по линия на ЕСФ ще бъдат заделени за социално приобщаване. Това ще помогне на хората, които се намират в затруднено положение, както и на онези от групи в неравностойно положение, да усвоят умения, да си намерят работа, както и да получат равни възможности като всички останали за интегриране на пазара на труда. По този начин ЕСФ значително ще допринесе за постигане на целта на ЕС за намаляване на броя на хората, които живеят в условия на бедност.

Фокусиране върху резултатите

Концентрирането на финансиране за постигане на резултати е фундаментален аспект за периода 2014—2020 г. Акцентът на финансираните по линия на ЕСФ интервенции ще падне върху ограничен брой приоритети, за да се осигури достатъчно висока критична маса от финансиране за постигане на реално въздействие.

Споразуменията за партньорство за всяка държава от ЕС скоро ще бъдат приети, като те ще определят стратегията, приоритетите и условията за използване на фондовете по ефективен и ефикасен начин, така че да продължи работата по изпълнение на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Те ще бъдат последвани от Оперативните програми, които ще дефинират приоритети за задаване на конкретни цели, както и ще определят конкретни средства за интервенциите на ЕСФ.