Navigation path

Bekämpa marginalisering

Europa är hemmet för grupper av personer som regelbundet utsätts för allvarlig diskriminering och fördomar. Dessa kan inkludera immigranter som koncentreras i ghetton i förorterna ellermänniskor som väljer en annorlunda livsstil, som nomader och romer. Förutom att erbjuda möjligheter till utbildning och yrkesutbildning, hjälper ESF-projekten till att bryta ner de barriärer dessakonfronteras med då de ska söka arbete och försöka bli en del i det europeiska vardagssamhället.

Romerna är en av de största etniska minoriteterna inom EU. Omkring 6 miljoner bor i olika medlemsstater, ofta under mycket svåra förhållanden. De marginaliseras på många olika sätt. Analfabetismen är hög och utbildningsnivån extremt låg, ibland eftersom det inte finns några lokala skolor eller eftersom romernas barn inte accepteras i skolorna. Dessutom finns det mycket höga procenttal för ungdomar som hoppar av skolan blandunga romer, och detta av ett flertal orsaker. Med få eller inga färdigheter eller kvalifikationer bemöts de av inrotade fördomar. Därför är det inte förvånande att romer tycker att det är extremt svårt att få arbete och åtnjuta de sociala och ekonomiska fördelar som anställning innebär.

ESF kan förbättra integrationen av romer genom ett antal innovativa projekt som hälso- och sjukvårdstjänster, rådgivning, utbildning, yrkesutbildning och vägledning för självanställda.

Istockphoto/15859142
  • Lärare i skolor med romska barn utbildas för att hantera de speciella problem de kan påträffa, ibland får de hjälp av medlare och assistenter som rekryteras från lokala enheter.
  • Framgångsrika rollmodeller framtas för unga romer i kampanjer för att förbättra deras motivering att lyckas. Familjer och hela samhällen engageras i arbetet för att förbättra skolprestandan.
  • Universitet och utbildningsinstitutioner utbildar unga romer i medicinska och sociala skyddsfärdigheter som de kan ta med sig tillbaka till sina gemenskaper för att hjälpa till att öka levnadsstandarden.
  • Att utveckla rollen för romska kvinnor i samhället är en annan fokus. ESF-projekt stöder dem i att skapa egna hantverksföretag – genom att ge dem den utbildning och ekonomiska stöd de behöver. På andra platser förvärvar de hälso- och sjukvårdsfärdigheter, vilket ska hjälpa dem att få arbete inom denna sektor.

Över hela Europa deltar arbetssökande romer i möjligheter inom utbildning och yrkesutbildning, vilket kan förbättra deras anställningsutsikter och hjälpa dem att få arbete eller att skapa egna företag. ESF-aktiviteterna bekämpar även romernas sysselsättning inom den ”grå sektorn” där hälso- och sjukvård samt socialt skydd ofta saknas.