Navigation path

Stop vylučovaniu zo spoločnosti

V Európe žijú skupiny ľudí, ktoré sa pravidelne stretávajú so silnou diskrimináciou a predsudkami. Môžu medzi ne patriť spoločenstvá prisťahovalcov, ktoré sa sústreďujú na predmestiach, ľudia, ktorí si zvolili netradičný životný štýl, ako sú napr. nomádi či Rómovia. Projekty ESF ponúkajú možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, a takisto im pomáhajú prekonať množstvo prekážok, ktorým čelia pri hľadaní si práce a zaraďovaní sa do bežnej európskej spoločnosti.

Rómovia sú jednou z najväčších etnických menšín v EÚ. V rôznych členských štátoch ich žije podľa odhadov 6 miliónov, a to často vo veľmi ťažkých podmienkach. Na okraj sa odsúvajú mnohými rôznymi spôsobmi. V tejto skupine je vysoká úroveň analfabetizmu a extréme nízka školská dochádzka, čo je často spôsobené neprítomnosťou miestnych škôl alebo tým, že rómske deti sa neprijímajú do škôl. Okrem toho sa u mladých Rómov pre rozličné a komplikované dôvody vyskytuje vysoká úroveň predčasne ukončenej školskej dochádzky. Keďže Rómovia nemajú žiadne zručnosti či kvalifikáciu alebo ich majú len veľmi málo a často sa musia vyrovnať s hlboko zakorenenými predsudkami, nie je teda prekvapujúce, že si len veľmi ťažko vedia nájsť prácu a využívať sociálne a finančné výhody spojené so zamestnaním.

ESF môže zlepšiť integráciu Rómov prostredníctvom širokej škály projektov, ktoré sú často inovatívne, v oblasti zdravotných služieb, poradenstva, vzdelávania, odbornej prípravy či usmernenia pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Istockphoto/15859142
  • Učitelia na školách s rómskymi deťmi sú školení, aby vedeli zvládať osobitné otázky, s ktorými sa môžu stretnúť. Niekedy im pomáhajú sprostredkovatelia a asistenti z miestneho spoločenstva.
  • Úspešní Rómovia sa propagujú medzi mladými Rómami v rámci kampaní ako vzory, ktoré majú pomôcť posilniť ich motiváciu na dosiahnutie úspechu. Rodiny a celé spoločenstvá sa zapájajú do úsilia o zlepšenie výkonu v škole.
  • Univerzity a vzdelávacie inštitúcie poskytujú mladým Rómom odborné vzdelanie v oblasti zdravotníckych zručností a zručností sociálnej ochrany, ktoré môžu priniesť späť do svojej komunity a pomôcť zvýšiť životnú úroveň.
  • Ďalším cieľom je rozvinúť úlohu rómskych žien v ich spoločenstve. Prostredníctvom projektov ESF sa podporujú, aby si založili vlastné remeselnícke podniky a poskytuje sa im potrebné odborné vzdelanie a finančná pomoc. V rámci iných projektov nadobúdajú certifikované zručnosti zdravotného pracovníka, vďaka ktorým môžu získať prácu v zdravotníctve.

Rómski uchádzači o prácu v celej Európe využívajú možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu zlepšiť ich pracovné vyhliadky a pomôcť im získať prácu či stať sa samostatne zárobkovo činnými. Aktivitami ESF sa zároveň bojuje proti zamestnávaniu Rómov na tzv. šedom trhu, na ktorom sa často zabúda na ochranu zdravia a sociálnu ochranu.