Navigation path

Walka z marginalizacją

Europę zamieszkują grupy ludzi, które stale stykają się z poważną dyskryminacją i uprzedzeniami. Są to między innymi społeczności imigrantów skupione na przedmieściach, osoby prowadzące odmienny (na przykład wędrowny) styl życia oraz Romowie. Poza możliwościami uzyskania wykształcenia i szkoleniami projekty EFS ułatwiają przełamywanie wielu barier na drodze do zdobycia zatrudnienia i integracji ze współczesnym społeczeństwem europejskim.

Społeczność romska to jedna z największych mniejszości etnicznych w UE. Szacuje się, że w różnych państwach członkowskich żyje, często w ciężkich warunkach, około 6 milionów Romów. Osoby te zmagają się z marginalizacją w wielu różnych aspektach. Wskaźniki analfabetyzmu są wysokie, a poziom wykształcenia jest bardzo niski — czasami ze względu na brak lokalnych placówek oświatowych lub ze względu na brak akceptacji dla romskich dzieci w szkołach. Ponadto z różnych powodów odsetek  osób przedwcześnie rezygnujących z edukacji wśród młodych Romów jest bardzo wysoki. Z uwagi na niewystarczające umiejętności i kwalifikacje lub ich brak oraz głęboko zakorzenione uprzedzenia w społeczeństwie Romowie mają wielkie trudności ze znalezieniem pracy, która zapewnia korzyści społeczne i finansowe.

EFS ułatwia integrację społeczności romskiej w ramach zróżnicowanych, nowatorskich projektów w takich obszarach jak usługi  medyczne, doradztwo, edukacja, szkolenia i pomoc dla osób samozatrudnionych.

Istockphoto/15859142
  • Nauczyciele w szkołach z dziećmi romskimi uczestniczą w szkoleniach dotyczących konkretnych problemów, a czasami korzystają z pomocy mediatorów i asystentów należących do lokalnej społeczności.
  • Kampanie mające na celu zwiększenie motywacji wśród młodych Romów promują właściwe wzorce do naśladowania. Rodziny i całe społeczności uczestniczą w działaniach na rzecz poprawy wyników dzieci w szkole.
  • Uczelnie i instytucje zajmujące się szkoleniami  prowadzą kursy dla Romów w zakresie ochrony zdrowotnej i społecznej, a zdobyte umiejętności przyczyniają się do poprawy warunków życia tej społeczności.
  • Innym obszarem działalności EFS jest zwiększenie roli kobiet w społecznościach Romów. Projekty EFS zapewniają kobietom, które zakładają własne przedsiębiorstwa rzemieślnicze , niezbędne szkolenia i wsparcie finansowe. Kobiety uzyskują również pomoc w zdobyciu umiejętności pracowników służby zdrowia, co ułatwia im znalezienie zatrudnienia w tym sektorze.

Romowie poszukujący pracy w Europie uczestniczą w działaniach edukacyjnych i szkoleniach, które zwiększają ich możliwości na rynku oraz ułatwiają znalezienie pracy lub samozatrudnienie. Działania EFS obejmują również zwalczanie zatrudniania Romów w „szarej strefie”, co często wiąże się z brakiem opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.