Navigation path

Ei marginaliseerumisele

Euroopa on koduks rahvastikurühmadele, kes peavad pidevalt taluma ränka diskrimineerimist ja eelarvamusi. Nende seas on äärelinnadesse koondunud sisserändajate kogukonnad, tavapärasest erineva elulaadi eelistajad (nt need, kes ei soovi end ühe paigaga siduda) ja romad. Lisaks haridus- ja koolitusvõimaluste pakkumisele aitavad ESFi projektid murda arvukaid tõkkeid, mis ei lase neil tööd saada ja Euroopa ühiskonna igapäevaelus osaleda.

Romad on Euroopa Liidu suurimaid rahvusvähemusi. Liikmesriikides elab neid kokku umbkaudu 6 miljonit, kusjuures sageli väga rasketes tingimustes. Nad on mitmeski mõttes marginaliseerunud. Haridustase on äärmiselt madal ja lokkab kirjaoskamatus – kas siis koolide puudumise tõttu lähikonnas või põhjusel, et roma lapsi ei võeta kooli. Lisaks on koolist väljalangevus roma noorte seas mitmetel väga erinevatel põhjustel väga kõrge. Kvalifikatsiooni ja oskuste nappust või puudumist ning sissejuurdunud eelarvamusi arvestades pole mingi üllatus, et romadel on ülimalt raske tööd leida, mistõttu ei laiene neile ka töötamisega kaasnevad sotsiaalsed ja rahalised hüved.

ESF saab romade kaasamist parandada mitmesuguste, tihtipeale uuenduslike projektidega näiteks tervishoiuteenuste, nõustamise, hariduse, koolituse ja füüsilisest isikust ettevõtjate juhendamise alal.

Istockphoto/15859142
  • Koolides, kus käib roma lapsi, koolitatakse õpetajaid nendega seotud probleemidega toime tulema, mõnikord on abiks ka kohalikust kogukonnast värvatud vahendajad ja abilised.
  • Roma noortele tuuakse kampaaniates eeskujuks edukaid romasid, et motiveerida neid edasi pürgima. Koolis parema edasijõudmise nimel tegutsevad nii pered kui ka terved kogukonnad.
  • Ülikoolid jm õppeasutused jagavad noortele romadele meditsiini- ja sotsiaalhoolekande alaseid oskusi, mis võimaldavad neil oma kogukonda naastes parandada sealset elukvaliteeti.
  • Teine oluline teema on roma naiste rolli suurendamine kogukonnas. ESFi projektide raames saavad nad koolitust ja rahalist toetust omaenda käsitööfirmade loomiseks. Või siis omandavad nad ametlikult tunnustatud tervishoiutöötaja kutse, mis võimaldab leida tööd tervishoiu vallas.

Mitmel pool Euroopas osalevad romadest tööotsijad koolitustel ja kursustel, mis võivad aidata neil tööd leida, ise enda tööandjaks hakata või suurendada töölesaamise väljavaateid. Lisaks sellele võideldakse ESFi toel romade tegutsemise vastu hallil turul, kus tihtipeale puudub nii tervise- kui ka sotsiaalkindlustus.