Navigation path

Boj s marginalizací

Evropa je domovem skupin lidí, kteří se pravidelně stávají oběťmi vážné diskriminace a předsudků. Patří mezi ně přistěhovalecké komunity, které se soustřeďují v předměstských oblastech, ti, kdo si zvolili odlišný životní styl, například kočovníci, a Romové. Kromě toho, že ESF nabízí příležitosti ke vzdělávání a odborné přípravě, pomáhá prolamovat několikanásobné bariéry, jimž tito lidé čelí při snaze získat zaměstnání a stát se součástí každodenní evropské společnosti.

Romové jsou jednou z největších etnických menšin v EU. V členských státech jich žije odhadem 6 milionů, často za velice obtížných podmínek. K jejich marginalizaci dochází mnoha různými způsoby. Procento negramotnosti je vysoké a dosažené vzdělání je velmi nízké, někdy proto, že v okolí nejsou žádné místní školy, nebo také proto, že romské děti nejsou do škol přijímány. Mimo to je mezi mladými Romy z celé řady příčin velmi vysoké procento těch, kteří vzdělání ukončí  předčasně. Jelikož mají jen málo dovedností a nedostatečnou kvalifikaci nebo dovednosti a kvalifikaci ani nemají a jsou konfrontováni se zakořeněnými předsudky, není žádným překvapením, že Romové práci a související sociální a finanční požitky, které přináší zaměstnání, hledají extrémně těžko.

ESF může zlepšit integraci Romů prostřednictvím široké škály často inovativních projektů v oblastech, jako jsou zdravotnické služby , poradenství, vzdělávání, odborná příprava a rady osobám samostatně výdělečně činným.

Istockphoto/15859142
  • Učitelé ve školách s romskými dětmi procházejí odbornou přípravou, aby zvládali konkrétní problémy, jimž mohou čelit – někdy za pomoci mediátorů a asistentů z řad místních komunit.
  • Mladým Romům jsou v kampaních představovány vzory úspěšných Romů, kteří je mají více motivovat k úspěchu. Do snah zlepšit výsledky ve škole se zapojují rodiny i celé komunity.
  • Univerzity a instituce odborné přípravy  učí mladé Romy lékařským a sociálním dovednostem, které si mohou odnést zpět do svých komunit a pomoci tak zlepšit životní úroveň.
  • Další problematikou, na kterou se ESF zaměřuje, je rozvoj úlohy romských žen v jejich komunitách. Projekty ESF je podporují v zakládání vlastních řemeslných podniků , a to formou potřebné odborné přípravy a finanční podpory. V rámci jiných projektů si osvojují dovednosti akreditovaných zdravotnických pracovníků, s nimiž si pak mohou najít práci ve zdravotnictví.

V celé Evropě uchazeči o zaměstnání z řad Romů využívají příležitostí ke vzdělávání a odborné přípravě, díky nimž se jim zlepší vyhlídky na zaměstnání a získají práci či začnou podnikat. Činnosti ESF rovněž bojují proti zaměstnávání Romů na „šedém trhu“, kde často chybí jakákoli zdravotní a sociální ochrana.