Navigation path

Не на маргинализацията

В Европа живеят групи от хора, които редовно се сблъскват със сериозна дискриминация и предразсъдъци. Част от тях са имигрантските общности, концентрирани в предградията, хора, които са избрали различен начин на живот, като например странстващи пътешественици, както и ромите. Освен че предлагат възможности за образование и обучение, проектите на ЕСФ помагат за преодоляване на многобройните бариери, пред които те са изправени при намирането на работа и участието си в ежедневието на европейското общество.

Ромите са едно от най-големите етнически малцинства в ЕС. В различните държави-членки живеят около 6 милиона роми — често при много тежки условия. Те са маргинализирани по много различни начини. Степента на неграмотност е висока, а образователното равнище е ниско; понякога това се дължи на липсата на местни училища или на това, че ромските деца не са приемани в училищата. Освен това има много висока степен на отпадане от училище сред младите роми, дължаща се на сложен набор от причини. Не е изненадващо, че ромите, които нямат или имат ограничени умения и квалификация, и са изправени пред дълбоко вкоренени предразсъдъци, успяват изключително трудно да си намерят работа и да се възползват от социалните и финансовите придобивки, които заетостта носи.

ЕСФ може да подобри интеграцията на ромите чрез голямо разнообразие от често пъти иновативни проекти в области като здравни услуги, консултации, образование, обучение и съвети за самостоятелно заетите лица.

Istockphoto/15859142
  • Учителите в училища с ромски деца се обучават да се справят с конкретни въпроси, които могат да възникнат — понякога подпомагани от медиатори и асистенти, набрани от местните общности.
  • Успешните ромски модели за подражание се популяризират сред младите роми в кампании за подобряване на мотивацията им за успех. Семействата и целите общности се ангажират в усилията за подобряване на резултатите в училище.
  • Университети и учебни заведения обучават млади роми в медицински умения и умения за социална защита, които могат да приложат в своите общности, за да помогнат за повишаване на стандарта на живот.
  • Друг акцент е развитието на ролята на ромските жени в техните общности. Проектите на ЕСФ ги подпомагат при създаването на техни собствени занаятчийски предприятия — като им предоставят необходимото обучение и финансова подкрепа. На други места те придобиват признавана квалификация за здравни работници, която да им помогне да си намерят работа в здравния сектор.

В цяла Европа ромите, търсещи работа, участват в образователни и обучителни дейности, които могат да подобрят перспективите им за заетост и да им помогнат да си намерят работа или да се регистрират като самостоятелно заети лица. Освен това дейностите на ЕСФ се борят с наемането на ромите в сивия сектор, където често пъти липсва здравно и социално осигуряване.