Navigation path

Operačnom programe

European Social Fund

Operačné programy (OP) premietajú celkové strategické ciele dohodnuté v partnerskej dohode do investičných priorít, osobitných cieľov a napokon do konkrétnych činností.

V období rokov 2014 – 2020 sa vyskytujú OP viazané na konkrétny fond alebo na viacero fondov. Môžu sa vzťahovať na celé členské štáty alebo na regióny. OP umožňujú vyberať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť jednotlivé projekty na základe priorít a cieľov, na ktorých sa dohodli Komisia a vnútroštátne alebo regionálne riadiace orgány.