Navigation path

Programie operacyjnym

European Social Fund

Za sprawą programów operacyjnych (PO) nadrzędne cele strategiczne ustalone w ramach umowy o partnerstwie dzielą się na priorytety inwestycyjne, cele szczegółowe oraz, w dalszej kolejności, na konkretne działania.

W latach 2014–2020 programy operacyjne mogą przybrać formę jednofunduszową lub wielofunduszową. Obejmują one swoim działaniem całe państwo członkowskie i/lub regiony. Programy operacyjne umożliwiają wybór, wdrażanie oraz monitorowanie i ocenę poszczególnych projektów, zgodnie z charakterystyką i celami uzgodnionymi między Komisją a krajowymi lub regionalnymi organami zarządzającymi.