Navigation path

Rakenduskavade

European Social Fund

Rakenduskavades jagatakse partnerluslepingutes kokkulepitud üldised strateegilised eesmärgid investeerimisprioriteetideks, erieesmärkideks ja edasi ka konkreetseteks meetmeteks.

Ajavahemikul 2014–2020 võivad rakenduskavad olla fondispetsiifilised või mitmest fondist rahastatavad. Neid võidakse kohaldada kogu liikmesriigis ja/või selle piirkondades. Rakenduskavad võimaldavad valida, rakendada, jälgida ja hinnata üksikprojekte vastavalt komisjoni ja riikide või piirkondade korraldusasutuste vahel kokku lepitud prioriteetidele ja sihtidele.