Navigation path

оперативната програма

European Social Fund

Оперативни програми (ОП) разделят общите стратегически цели, договорени в Споразумението за партньорство, на инвестиционни приоритети, специфични цели и на конкретни действия.

През периода 2014—2020 г. ОП могат да бъдат специфични за отделните фондове или основаващи се на няколко фонда. Те могат да обхващат цели държави-членки и/или региони. Оперативните програми позволяват извършването на подбор, реализиране, мониторинг и оценяване на отделните проекти според приоритетите и целите, договорени между Комисията и националните или регионалните управляващи органи.