Navigation path

Bättre offentlig förvaltning

Att reducera bestämmelser och förvaltningsbördor samt främja en hög standard när det gäller tydlighet, integritet och redovisningsskyldighet inom den offentliga förvaltningssektorn hjälper till att öka produktiviteten och förstärka konkurrenskraften.

I mindre utvecklade medlemsstater och områden, kan de offentliga myndigheterna som ansvarar för utvecklande av sysselsättningsrelaterade strategier och deras implementering sakna förmåga att göra detta på rätt sätt och så kostnadseffektivt som möjligt. Av detta skäl hjälper ESF-projekten till att stärka effektiviteten inom den offentliga förvaltningen när det gäller att tillhandahålla offentliga tjänster inom alla sektorer. Stödet finns tillgängligt enligt två prioriteter:

  • Effektivare myndigheter: förstärka kvaliteten i ett stort antal tjänster som är tillgängliga för medborgarna, arbetstagarna och de arbetssökande i deras småstäder, storstäder och regioner.
  • Partnerskap för utveckling: att hjälpa de offentliga myndigheterna och intressenterna som icke-statliga organisationer att arbeta tillsammans med att bygga upp och leverera framgångsrika program.

ESF-projekten erbjuder förbättringar inom ett antal områden: till exempel när det gäller kvaliteten hos statstjänstemän som kanske behöver bättre utbildning både inom administrationssysslor och i roller som är i kontakt med kunderna, i insamlingen av informationsteknologi, där en större användning av IT kan främja effektiviteten och informationsdelningen och sättet på vilket organisationerna arbetar vilket medför att deras arbete kan dra nytta av en metod som är mer inriktad på partnerskap. Att implementera e-förvaltningsinitiativ är en viktig funktion inom dessa förbättringar som gör informationen mer tillgänglig för medborgarna och påskyndar deras samröre med lokala och nationella myndigheter. Nedan följer några exempel.

Istockphoto/15061436

ESF-stöd för bättre offentliga tjänster inkluderar modernisering av arbetsmarknadsinstitutioner som arbetsförmedlingar och arbetsförmedlingstjänster samt hälso- och sjukvårdsinstitutioner och andra. En bättre utbildning och yrkesutbildning för statstjänstemän och arbetstagare inom den offentliga sektorn får också stöd. ESF hjälper till att förbättra förvaltningen av programutformning och dessas implementering  att se till att alla synpunkter får gehör. Arbetarorganisationer och icke-statliga organisationer som är aktiva inom sysselsättning, hälso- och sjukvårdssektorn, utbildning, social inklusion och lika rättigheter uppmuntras att delta och förbättra sin egen förmåga.