Navigation path

Lepšie verejné služby

Znižovanie regulačného a administratívneho zaťaženia a podpora noriem transparentnosti, bezúhonnosti a zodpovednosti vo verejnej správe pomáhajú zvyšovať produktivitu a posilňovať konkurencieschopnosť.

V menej rozvinutých členských štátoch a regiónoch môžu vo verejných službách zodpovedných za tvorbu a vykonávanie stratégií v oblasti zamestnanosti chýbať prostriedky, ktoré by im umožňovali fungovať na požadovanej úrovni a pri nízkych nákladoch. Projekty ESF sa preto usilujú o posilnenie účinnosti verejnej správy pri poskytovaní verejných služieb vo všetkých odvetviach. Podporu je možné využiť v rámci dvoch priorít:

  • Účinnejšie inštitúcie – zvýšenie kvality širokého záberu služieb dostupných pre občanov, pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie v ich obciach, mestách a regiónoch.
  • Partnerstvom k pokroku – podpora spolupráce medzi verejnými orgánmi a zainteresovanými stranami, ako sú napr. MVO, pri tvorbe a vykonávaní úspešných programov.

Projekty ESF ponúkajú zlepšenia v mnohých oblastiach: napr. v otázke kvality zamestnancov verejnej správy, ktorí potrebujú lepšie odborné vzdelanie na prácu v kancelárii aj pri kontakte s občanmi; v otázke zavádzania informačných technológií, keď sa rozsiahlejším využívaním IT môže posilniť efektívnosť a vzájomná výmena informácií; a v otázke spôsobu fungovania daných organizácií, ktorým by prospel prístup viac orientovaný na partnerstvá. Dôležitým prvkom týchto zlepšení je realizácia iniciatív v oblasti elektronickej verejnej správy, vďaka ktorým sa informácie vo väčšej miere sprístupnia občanom a zrýchli sa postup vybavovania s ich miestnymi a vnútroštátnymi orgánmi. To je len niekoľko príkladov.

Istockphoto/15061436

Podpora lepších verejných služieb zo strany ESF sa týka aj modernizácie inštitúcií pracovného trhu, ako sú napr. úrady práce a služby zamestnanosti, zdravotnícke inštitúcie a iné. Taktiež sa podporuje lepšie vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov verejnej správy a pracovníkov vo verejnom sektore. ESF pomáha zlepšovať riadenie vytvárania a vykonávania programov tak, aby boli vypočuté všetky strany. V neposlednom rade povzbudzuje odbory a MVO pôsobiace v oblasti zamestnanosti, zdravotníctva, vzdelávania, sociálneho začleňovania a rovnakých príležitostí, aby sa takisto zapojili do zlepšovania svojich vlastných kapacít.