Navigation path

Nodrošina labākus sabiedriskos pakalpojumus

Tiesiskā regulējuma un administratīvā sloga mazināšana un augstu pārredzamības, integritātes un pārskatatbildības standartu sekmēšana valsts pārvaldes iestādēs palīdz palielināt produktivitāti un uzlabot konkurētspēju.

Iespējams, ka mazāk attīstītās dalībvalstīs un reģionos par nodarbinātības stratēģiju izstrādāšanu un īstenošanu atbildīgie sabiedrisko pakalpojumu dienesti nespēj to veikt pietiekami pareizi un ekonomiski. Tādēļ ESF projekti palīdz uzlabot valsts pārvaldes iestāžu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti visās nozarēs. Atbalsts ir pieejams divās prioritātēs:

ESF projekti sniedz uzlabojumus vairākās jomās: piemēram, to valsts ierēdņu darba kvalitātes jomā, kuriem vajadzīga labāka apmācība gan vienkārši biroja darbā, gan darbā ar apmeklētājiem; informācijas tehnoloģiju pārņemšanas jomā, kas sekmētu efektivitāti un informācijas apmaiņu, plašāk izmantojot IT sniegtās iespējas; kā arī organizāciju pieejā darbam, kas varētu būt veiksmīgāka, plašāk izmantojot partnerības. Būtiska šo uzlabojumu īpatnība ir e-pārvaldes iniciatīvu īstenošana, padarot informāciju pieejamāku iedzīvotājiem un paātrinot formalitāšu kārtošanu vietējās un valsts pārvaldes iestādēs. Šie ir tikai daži piemēri.

Istockphoto/15061436

ESF atbalsts sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanas jomā ietver arī tādu darba tirgus iestāžu modernizēšanu kā nodarbinātības biroji un dienesti, kā arī veselības aprūpes nozares iestādes un citas iestādes. Atbalsts pieejams arī valsts ierēdņu un valsts sektorā strādājošo izglītībai un apmācībai. ESF palīdz uzlabot programmu izstrādes un īstenošanas pārvaldību, nodrošinot, ka tiek uzklausīti visi viedokļi. Tāpat arī darba ņēmēju organizācijas un NVO, kas darbojas nodarbinātības, veselības aprūpes, izglītības, sociālās iekļaušanas un vienlīdzīgu iespēju jomā, tiek mudinātas iesaistīties un uzlabot savas spējas.