Navigation path

Julkiset palvelut

Sääntelyn aiheuttaman ja hallinnollisen kuormituksen keventäminen ja avoimuuden, rehellisyyden ja vastuunkannon edistäminen julkishallinnossa auttaa lisäämään tuottavuutta ja vahvistaa kilpailukykyä.

Vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa ja vähemmän kehittyneillä alueilla työllisyyteen liittyvistä strategioista ja niiden toteuttamisesta vastaavilla julkisilla palveluilla ei välttämättä ole kykyä hoitaa tehtäväänsä asianmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Sen vuoksi julkishallintoa tuetaan ESR:n rahoituksella julkisten palveluiden tarjoamisessa kaikilla sektoreilla. Tukea annetaan kahteen painopistealueeseen:

  • Tehokkaat instituutiot: kansalaisille, työtenkijöille ja työnhakijoille tarjottavien monien eri palvelujen laadun parantamiseen heidän kotikaupungeissaan, suurkaupungeissa ja alueilla.
  • Kumppanuus kehittää: julkisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kaltaisten sidosryhmien yhteistyön edistämiseen, jotta ne voivat suunnitella ja toteuttaa onnistuneita ohjelmia.

ESR-hankkeilla kehitetään monia alueita: esimerkiksi julkisten työn tekijöiden mahdollisuutta kehittää työnsä laatua saamalla koulutusta sekä taustatöissä että asiakastilanteissa, tietotekniikan taitojen oppimista, sillä tietotekniikan käyttö lisää tehokkuutta ja edistää tietojen jakamista, ja organisaatioiden tapaa suhtautua työhön niin, että lähestymistapa muuttuisi enemmän kumppaanuuspohjaiseksi. E-hallintoaloitteiden täytäntöönpano on kehityksen tärkeä osatekijä, koska se tuo tiedon helpommin kansalaisten saataville ja nopeuttaa heidän asiointiaan paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä monien joukossa.

Istockphoto/15061436

ESR tukee parempia julkisia palveluja myös nykyiaikaistamalla työmarkkinalaitoksia, kuten työvoimatoimistoja ja –palveluita, sekä terveydenhuollon ja muiden alojen instituutioita. Julkisen viran haltijoiden ja julkisen sektorin työntekijöiden koulutusta tuetaan niin ikään. ESR auttaa kehittämään ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen johtamista ja varmistamaan, että kaikkien ääni pääsee kuuluville. Työntekijäjärjestöjä ja työllistämisen, terveydenhuollon, koulutuksen, sosiaalisen osalistamisen ja yhtäläisten mahdollisuuksien aloilla toimivia kansalaisjärjestöjä kannustetaan osallistumaan ja kehittämään omaa osaamistaan.