Navigation path

Paremad avalikud teenused

Regulatiivse ja halduskoormuse vähendamine ning läbipaistvuse, aususe ja vastutusvõimelisuse kõrgete standardite edendamine riiklikes haldusorganites aitab tugevdada konkurentsivõimet ning suurendada tööviljakust.

Vähemarenenud liikmesriikides ja piirkondades võib tööhõivealaste strateegiate väljatöötamise ning rakendamise eest vastutavatel avalikel teenistustel puududa võimekus teha seda õigesti ja kulutõhusalt. Seetõttu aidatakse riiklike haldusorganite tegevust avalike teenuste kindlustamisel kõigis valdkondades ESFi projektide abil tõhusamaks muuta. Toetust jagatakse kahe prioriteedi alusel:

  • Tõhusamad institutsioonid: kodanikele, töötajatele ja tööotsijatele oma linnas või piirkonnas pakutava laia teenustevaliku kvaliteedi tõstmine.
  • Koostöö viib edasi: riigiasutuste, vabaühenduste ja teiste sidusrühmade koostöö toetamine edukate programmide kavandamiseks ning läbiviimiseks.

ESFi projektide abil arendatakse mitmeid valdkondi: näiteks riigiteenistujate pädevus (parema väljaõppe vajadus nii taustatööks kui ka klientidega suhtlemiseks); infotehnoloogia ulatuslikum kasutamine, mis võib parandada tõhusust ja teabevahetust; organisatsioonide tööpõhimõtted, milles tasuks ilmselt panna suuremat rõhku koostööle. Nende arengute juures on tähtsal kohal e-valitsuse algatuste rakendamine, mille käigus muudetakse teave kodanikele paremini kättesaadavaks ning kiirendatakse asjaajamist kohalike ja riiklike ametkondadega. Need olid vaid mõned näited.

Istockphoto/15061436

Paremate avalike teenuste tagamiseks toetab ESF tööhõiveametite ja -talituste ning teiste tööturuasutuste, samuti tervishoiu- jm asutuste kaasajastamist. Samuti toetatakse riigiametnikele ja avaliku sektori töötajatele parema hariduse ning koolituse pakkumist. ESF aitab programmide kavandamise ja elluviimise korraldust paremaks muuta, tagades kõigi seisukohtade ärakuulamise. Tööhõive, tervishoiu, hariduse, sotsiaalse kaasamise ja võrdsete võimaluste alal tegutsevaid vabaühendusi ning töötajate organisatsioone kutsutakse samuti kaasa lööma ja oma suutlikkust parandama.