Navigation path

Подобряване на обществените услуги

Намаляването на регулаторните и административните тежести и насърчаването на високи стандарти за прозрачност, професионална етика и отчетност в публичната администрация спомагат за увеличаване на производителността и повишаване на конкурентоспособността.

В по-слабо развитите държави-членки и региони на ЕС публичните учреждения, които отговарят за разработването на стратегии, свързани със заетостта, и тяхното прилагане, може да не разполагат с достатъчен капацитет, за да изпълняват задълженията си правилно и икономически ефективно. Поради това проектите на ЕСФ помагат за повишаване на ефективността на публичната администрация при предоставянето на обществени услуги във всички сектори. Подкрепа се предлага по два приоритета:

  • По-ефективни институции: повишаване на качеството на широк кръг от услуги, предоставяни на гражданите, работещите и хората, търсещи работа, в градовете и регионите им.
  • Партньорства за напредък: предоставяне на помощ на обществените органи и заинтересованите лица, като например НПО, за съвместна работа по изготвянето и реализирането на успешни програми.

Проектите на ЕСФ предлагат подобрения в редица области: например по отношение на професионалните качества на държавните служители, които се нуждаят от по-добро обучение (както служителите на административни длъжности, така и тези, които обслужват клиенти); въвеждането на информационните технологии, тъй като по-доброто им използване може да подобри ефективността и обмена на информация; и начинът, по който организациите подхождат към своята работа, който може да има полза от подход, ориентиран в по-голяма степен към партньорство. Прилагането на инициативи на „електронното правителство“ е важна характеристика на тези подобрения, чрез които информацията става по-достъпна за гражданите и взаимоотношенията им с местните и националните органи се ускоряват. Това са само няколко примера.

Istockphoto/15061436

Подкрепата на ЕСФ за по-добри обществени услуги включва модернизирането на институциите на пазара на труда, като например службите и бюрата по труда, институциите в здравния сектор и други. Подпомага се също по-доброто образование и обучение на държавните служители и работещите в публичния сектор. ЕСФ помага за по-доброто управление на процеса на разработване и реализиране на програми — като се гарантира, че всички гледни точки са взети предвид. А професионалните организации и НПО, работещи в областта на заетостта, здравеопазването, образованието, социалното приобщаване и равните възможности, се насърчават да участват и да подобряват своите качества.