Navigation path

Stöd till lokala samarbeten

Erfarenheten visar att många problem som ESF-projekten tar upp kan vara komplicerade. I sådana fall stöder ESF partnerskap mellan organisationer, även på nivån för lokala samhällen, vilka kan leverera ”den kritiska massan” som är nödvändig när det gäller att finna lösningar och implementera dem, till exempel genom att skapa en bättre tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster.

ESF-projekt och ESF-programinnefattar många aktörer när det gäller förberedelser och utförande, inte bara EU-institutioner och nationella institutioner, utan även regionala och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, lokala samhällen och sociala partners, inklusive arbetarorganisationer och affärsrepresentanter.

  • ESF främjar nätverksarbete mellan dessa intressenter inom EU, på nationell, regional och lokal nivå, inom områdena för sysselsättning och inklusion på arbetsmarknaden.
  • ESF uppmuntrar även inklusionen av sociala partners och icke-statliga organisationer i dessa projekt, särskilt när det gäller social inklusion, likställdhet mellan könen och lika möjligheter.

Att stödja en lokalt ledd utveckling (CLLD – Community-led Local Development) som är en metod som arbetar nerifrån och upp för att ge lokala personer och grupper, speciellt i relativt isolerade samhällen, bättre kunskaper om lokala problem som behöver lösas samt ge dem en bättre känsla av ägande och engagemang som leder till att projekten kan bli framgångsrika. Tillsammans med andra fonder, som Europeiska regionala utvecklingsfonden som finansierar infrastrukturer, kan ESF stödja sysselsättningen och den sociala inklusionen för utvecklingsstrategier som bygger på lokala partnerskap.

  • ESF-stödet kan ta upp problem som förbättrad åtkomst till offentliga tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, agera för att reducera antalet ungdomar som hoppar avundervisningen i lokala skolor och uppmuntra tillentreprenörskapi lokala samhällen för att uppfylla lokala behov.
  • ESF-projekten kan också hjälpa till att bygga upp kapaciteten hos lokala partners för att skapa och implementera en lokal utvecklingsstrategi baserad på identifierade behov och hitta ekonomiska källor till detta.. Detta stöd kan omfatta både utbildning för deltagarna samt extern expertishjälp.