Navigation path

Podpiranje lokalnih partnerstev

Izkušnje kažejo, da so lahko številna vprašanja, ki jih obravnavajo projekti ESS, zapletena. V teh primerih ESS podpira partnerstva med organizacijami, tudi na ravni lokalnih skupnosti, ki lahko zagotovijo potrebno kritično maso, da se najdejo in izvedejo rešitve, na primer z zagotovitvijo boljšega dostopa do zdravstvenih storitev.

Projekti in programi ESS vključujejo pri pripravi in izvajanju veliko udeležencev – ne le institucije na državni in evropski ravni, temveč tudi regionalne in lokalne oblasti, nevladne organizacije, lokalne skupnosti in socialne partnerje, vključno z organizacijami delavcev in predstavniki podjetij.

  • ESS spodbuja povezovanje teh zainteresiranih strani na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, na področju zaposlovanja in vključevanja na trg dela.
  • Spodbuja tudi vključitev socialnih partnerjev in nevladnih organizacij v projekte ESS, še posebej ko ti vsebujejo elemente socialne vključenosti, enakosti spolov in enakih možnosti.

Podpiranje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), je pristop od spodaj navzgor, ki upošteva, da lahko lokalni prebivalci in skupine, zlasti tisti v razmeroma izoliranih skupnostih, bolje poznajo lokalne težave, ki jih treba obravnavati, ter da imajo večji občutek odgovornosti in se bolj zavzemajo za uspeh projektov. Skupaj z drugimi skladi, kot je Evropski sklad za regionalni razvoj, ki financira infrastrukturo, lahko ESS podpira zaposlovanje in socialno vključenost v okviru strategij razvoja, ki jih vodi skupnost.

  • Podpora ESS je lahko namenjena področjem, kot so izboljšanje dostopa do javnih in zdravstvenih storitev, ukrepanje za zmanjšanje stopnje osipa v lokalnih šolah in spodbujanje podjetništva med lokalnimi skupnostmi za izpolnjevanje lokalnih potreb.
  • Projekti ESS lahko pomagajo krepiti tudi zmogljivost lokalnih partnerjev za oblikovanje in izvajanje lokalne strategije razvoja glede na ugotovljene potrebe in pomagajo pri iskanju finančnih sredstev v ta namen. Ta podpora lahko zajema usposabljanje udeležencev in zagotavljanje zunanjih strokovnjakov.