Navigation path

Podpora miestnych partnerstiev

Prax ukázala, že mnohé otázky, ktoré sa riešia v projektoch ESF, môžu byť veľmi zložité. V takých prípadoch ESF podporuje partnerstvá medzi organizáciami, a to aj na úrovni miestnych spoločenstiev, ktoré dokážu zaistiť kritické množstvo potrebné na nájdenie a vykonanie riešení, napr. vytvorením lepšieho prístupu k zdravotníckym službám.

Na príprave a vykonávaní projektov a programov ESF sa podieľa množstvo aktérov – nielen EÚ a vnútroštátne inštitúcie, ale aj regionálne a miestne úrady, mimovládne organizácie, miestne spoločenstvá a sociálni partneri vrátane odborov a zástupcov podnikov.

  • ESF podporuje vytváranie sietí medzi týmito zainteresovanými stranami v oblasti zamestnanosti a začleňovania do pracovného trhu na úrovni EÚ, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
  • Takisto podporuje zaangažovanie sociálnych partnerov a MVO v projektoch ESF, predovšetkým tam, kde sa projekty týkajú sociálneho začleňovania, rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí.

Podpora miestneho rozvoja odvíjajúceho sa od daného spoločenstva (CLLD) je prístup zdola nahor, ktorý uznáva, že miestni obyvatelia a skupiny, a najmä tí, ktorí žijú v relatívne izolovaných spoločenstvách, môžu mať lepšie vedomosti o miestnych problémoch, ktoré treba riešiť, a takisto aj väčšou mierou si vedieť osvojiť projekty a zaviazať sa k ich úspechu. S pomocou iných fondov, ako je napr. Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý financuje infraštruktúru, môže ESF podporovať prvky zamestnanosti a sociálneho začlenenia v rámci miestnych rozvojových stratégií odvíjajúcich sa od daného spoločenstva.

  • Podpora z ESF môže putovať na riešenie otázok, ako je napr. zlepšenie prístupu k verejným a zdravotníckym službám, opatrenia na zníženie počtu žiakov s predčasne ukončenou školskou dochádzkou na miestnych školách, či podpora podnikania v miestnych spoločenstvách s cieľom uspokojiť miestne potreby.
  • Projekty ESF môžu takisto pomôcť pri budovaní kapacít partnerov v miestnom spoločenstve, aby vedeli vytvoriť a zaviesť miestnu rozvojovú stratégiu odvíjajúcu sa od stanovených potrieb a nájsť prostriedky na jej financovanie. Súčasťou podpory môže byť odborné vzdelávanie účastníkov, a takisto aj zaistenie externej odbornej pomoci.