Navigation path

Wspieranie partnerstwa lokalnego

Doświadczenie pokazuje, że wiele problemów, których dotyczą projekty EFS, ma złożony charakter. W takich przypadkach Europejski Fundusz Społeczny wspiera partnerstwo między organizacjami również na poziomie lokalnych społeczności, które może zapewnić masę krytyczną potrzebną do znalezienia i wdrożenia odpowiednich rozwiązań, na przykład przez szerszy dostęp do usług medycznych.

Projekty i programy EFS obejmują wielu uczestników w fazie przygotowania i wdrożenia — nie tylko instytucje unijne i krajowe, ale także samorządy regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, lokalne społeczności i partnerów społecznych, takich jak organizacje pracowników i przedstawiciele firm.

  • EFS promuje tworzenie sieci w dziedzinie zwiększania zatrudnienia i poprawy integracji na rynku pracy , obejmujących zainteresowane strony na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym.
  • Europejski Fundusz Społeczny zachęca również do angażowania partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w projekty EFS, zwłaszcza gdy dotyczą one włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz równych szans.

Wspieranie rozwoju kierowanego przez społeczności lokalne (CLLD) to oddolne przedsięwzięcie oparte na założeniu, że lokalne grupy i osoby — zwłaszcza we względnie odizolowanych społecznościach — mają większą wiedzę na temat lokalnych problemów wymagających rozwiązania oraz większe poczucie osobistego zaangażowania w powodzenie takich projektów. W połączeniu z innymi funduszami, na przykład Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego  finansującym inwestycje w infrastrukturę, EFS może skutecznie wspierać elementy strategii rozwoju kierowanego przez społeczność związane ze zwiększaniem możliwości zatrudnienia i włączeniem społecznym.

  • Wsparcie EFS ułatwia rozwiązywanie takich problemów, jak poprawa dostępu do usług publicznych i medycznych, działania na rzecz ograniczenia liczby osób przedwcześnie rezygnujących z edukacji  w lokalnych szkołach, oraz promowanie ducha przedsiębiorczości  w społecznościach lokalnych zgodnie z ich potrzebami.
  • Projekty EFS mogą również zwiększyć możliwości społeczności w zakresie projektowania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego na podstawie określonych potrzeb oraz ułatwić zdobyć źródeł finansowania. Wsparcie może obejmować szkolenia dla uczestników oraz dostęp do zewnętrznej wiedzy specjalistycznej.