Navigation path

Lokale partnerschappen

De ervaring heeft geleerd dat veel van de zaken waar de ESF-projecten zich op richten ingewikkeld zijn. In dergelijke gevallen steunt het ESF partnerschappen tussen organisaties, ook op het niveau van lokale gemeenschappen, die samen voldoende stootkracht kunnen leveren om oplossingen te vinden en in te voeren, bijvoorbeeld door het creëren van betere toegang tot gezondheidsdiensten.

Er zijn veel actoren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en programma’s van het ESF. Niet alleen EU-instellingen en nationale organisaties, maar ook regionale en plaatselijke overheden, ngo’s, plaatselijke gemeenschappen en sociale partners, zoals werknemersorganisaties en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

  • Het ESF stimuleert netwerkvorming tussen deze belanghebbenden op Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau op het gebied van werkgelegenheid en insluiting op de arbeidsmarkt.
  • Het ESF stimuleert ook dat sociale partners en ngo’s meedoen in ESF-projecten, vooral wanneer het gaat om sociale insluiting, gendergelijkheid en gelijke kansen.

Het steunen van lokale ontwikkeling door de gemeenschap is een bottom-upbenadering waarin wordt erkend dat lokale mensen en groepen, vooral in relatief geïsoleerde gemeenschappen, beter op de hoogte zijn van de plaatselijke problemen en zich bovendien verantwoordelijker voelen en zich meer inzetten voor een geslaagde uitvoering van het project. Samen met andere fondsen, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling dat infrastructuur financiert, kan het ESF steun bieden bij werkgelegenheidskwesties en sociale insluiting als die onderdeel uitmaken van door de gemeenschap opgezette ontwikkelingsstrategieën.

  • ESF-steun kan zaken betreffen zoals het verbeteren van overheids- en gezondheidsdiensten, het terugdringen van het percentage vroegtijdige schoolverlaters op plaatselijke scholen en het stimuleren van ondernemerschap in de lokale gemeenschap en zo tegemoetkomen aan plaatselijke behoeften.
  • ESF-projecten kunnen ook helpen bij de capaciteitsopbouw van in de gemeenschap gevestigde partners om op basis van vastgestelde behoeften een lokale ontwikkelingsstrategie te ontwerpen en uit te voeren, en bij het vinden van de geldmiddelen hiervoor. Deze steun kan bestaan uit een opleiding voor de deelnemers en het verschaffen van externe expertise.