Navigation path

Atbalsta vietēja mēroga partnerību

Pieredze rāda, ka daudzas no ESF projektos risinātajām problēmām var būt sarežģīti jautājumi. Šādos gadījumos ESF atbalsta partnerību veidošanu starp tādām organizācijām, tostarp vietējo kopienu līmenī, kuras var nodrošināt kritisko masu, kas vajadzīga, lai rastu risinājumus un tos īstenotu, piemēram, radot labāku piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem.

ESF projektu un programmu sagatavošanā un īstenošanā iesaistītas daudzas puses, ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes, NVO, vietējās aģentūras un sociālie partneri, tostarp darba ņēmēju organizācijas un uzņēmējdarbības nozares pārstāvji.

  • ESF sekmē tīklu veidošanu starp šīm ieinteresētajām pusēm ES, valstu, reģionālajā un vietējā līmenī tādās jomā kā nodarbinātība un iekļaušana darba tirgū .
  • ESF arī mudina sociālos partnerus un NVO iesaistīties ESF projektos, jo īpaši, ja tie attiecas uz sociālo iekļaušanu, dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgām iespējām.

Kopienas vadītas vietējās attīstības atbalstīšana ir augšupēja pieeja, kurā ir atzīts, ka vietējie iedzīvotāji un grupas, jo īpaši samērā nošķirtās kopienās, labāk pārzina vietējās problēmas, kam vajadzīgs risinājums, kā arī ir vairāk ieinteresētas projektu veiksmīgā īstenošanā. Kopā ar citiem fondiem, piemēram, ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu , kas finansē infrastruktūras projektus, ESF var atbalstīt kopienas vadītu attīstības stratēģiju nodarbinātības un sociālās iekļaušanas elementus.

  • ESF atbalsts var tikt piešķirts tādiem pasākumiem kā piekļuves uzlabošana sabiedriskajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, pasākumu organizēšana mācības skolā pāragri pametušo cilvēku skaita samazināšanai  vietējās skolās un uzņēmējdarbības  sekmēšana vietējās kopienās, lai apmierinātu vietējās vajadzības.
  • ESF projekti var arī palīdzēt uzlabot vietējās kopienas pārstāvošo partneru spēju izstrādāt un īstenot vietējās attīstības stratēģiju, kas balstīta uz konkrētām vajadzībām, kā arī palīdzēt atrast tās īstenošanai vajadzīgo finansējumu. Šāda veida atbalsts var ietvert iesaistīto pušu apmācību, kā arī zināšanu piesaisti no ārpuses.