Navigation path

Paikallisia kumppaneita

Kokemus on osoittanut, että monet ESR-hankkeiden tavoitteista ovat monisyisiä. Sellaisissa tapauksissa ESR tukee organisaatioiden välisiä kumppanuuksia myös paikallisella tasolla, jolloin saadaan muodostettua jonkin tietyn ratkaisun löytämiseen ja toteuttamiseen tarvittava kriittinen massa, esimerkiksi parantamalla terveydenhuollon palveluiden saatavuutta.

ESR-hankkeiden ja ohjelmien valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheessa on mukana useita toimijoita. Niitä eivät ole vain EU:n ja jäsenvaltioiden instituutiot vaan myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt, paikalliset yhteisöt ja sosiaaliset kumppanit mukaan lukien työntekijäjärjestöt ja liike-elämän edustajat.

  • ESR edistää sidosryhmien verkottumista EU:n tasolla ja kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla työllisyyden ja työmarkkinoiden osallistavuuden aloilla.
  • ESR rohkaisee myös sosiaalisten kumppanien ja kansalaisjärjestöjen osallistamiseen ESR-hankkeisiin varsinkin, kun kyse on sosiaalisesta osallistamisesta, sukupuolten tasa-arvosta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista.

Yhteisöjohtoisen paikallisen kehittämisen tukeminen on ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, jossa tunnustetaan se tosiasia, että paikalliset ihmiset ja ryhmät tuntevat erityisesti muista alueista eristyksissä olevien alueiden paikalliset ongelmat muita paremmin ja heillä on vahvempi kokemus siitä, että asia kuuluu juuri heille, ja siksi sitoutuminen hankkeiden onnistumiseen on voimallisempaa. Yhdessä muiden rahoittajien, kuten infrastruktuureja rahoittavan Euroopan aluekehitysrahaston kanssa, ESR voi tukea yhteisöjohtoisten kehitysstrategioiden työllisyyden ja sosiaalisen osallistamisen osuuksia.

  • ESR:n tuen avulla voidaan edistää julkisten ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta, vähentää koulupudokkaiden lukumäärää paikallisissa kouluissa ja rohkaista paikallisia yhteisöjä yrittäjyyteen, paikallisten tarpeiden tyydyttämiseksi.
  • ESR-hankkeilla voidaan auttaa myös kehittämään yhteisöpohjaisten kumppanien valmiuksia suunnitella ja toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa, joka perustuu tunnistettuihin tarpeisiin, ja etsiä sitä varten rahoitusta. Tuki voi olla osallistujille suunnattua koulutusta ja ulkoisen asiantuntija-avun tarjoamista.