Navigation path

Tugi kohalikule koostööle

Kogemused näitavad, et paljud ESFi projektides käsitletud probleemid võivad olla küllaltki keerulised. Sellistel juhtudel toetab ESF organisatsioonidevahelist koostööd, muu hulgas kohalike kogukondade tasandil, mis võimaldab kokku saada lahenduste leidmiseks ja elluviimiseks vajaliku kriitilise massi, muutes näiteks tervishoiuteenused paremini kättesaadavaks.

ESFi projektide ja programmide ettevalmistamine ja rakendamine hõlmab paljusid osapooli – mitte ainult ELi ja liikmesriikide institutsioone, vaid ka piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, kohalikke kogukondi ning sotsiaalpartnereid, sealhulgas töötajate organisatsioone ja äriringkondade esindajaid.

  • ESF edendab tööhõive ja tööturule kaasamise valdkonnas sidusrühmade vaheliste võrgustike loomist kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil.
  • Lisaks stimuleerib ESF sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide kaasamist projektidesse, eriti kui need käsitlevad sotsiaalset kaasamist, soolist võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi.

Kogukondliku juhtimisega kohaliku arengu (CLLD) toetamine on altpoolt lähtuv lähenemisviis, mis põhineb arusaamisel, et kohalikud inimesed ja rühmad, eriti suhteliselt isoleeritud kogukondades, võivad omada paremat ettekujutust kohalikul tasandil lahendamist vajavatest probleemidest, aga ka suuremat omaniku- ja kohusetunnet, mis aitab kaasa projektide õnnestumisele. Koos teiste fondidega, nagu Euroopa Regionaalarengu Fond, mis rahastab infrastruktuuri, saab ESF toetada kogukondliku juhtimisega kohalike arengustrateegiate tööhõive ja sotsiaalse kaasatusega seotud elemente.

  • ESFi toetust võidakse kasutada näiteks tervishoiu- ja avalike teenuste parema kättesaadavuse tagamiseks, kohalikest koolidest väljalangevuse vähendamiseks ning kohaliku ettevõtluse edendamiseks lähikonna vajaduste katteks.
  • ESFi projektide abiga saavad kogukondlikud partnerid kavandada ja ellu viia väljaselgitatud vajadustel põhinevat kohalikku arengustrateegiat ning leida selleks rahastamisallikaid. Toetus võib hõlmata nii osalejate koolitamist kui ka väliste asjatundjate kaasamist.