Navigation path

Støtte til lokale partnerskaber

Erfaringerne viser, at ESF's projekter ofte er målrettet mod at løse komplekse problemstillinger. På de områder støtter ESF partnerskaber mellem organisationer, også i lokalsamfundet, så man opnår en tilstrækkelig kritisk masse til at finde og gennemføre løsninger, for eksempel ved at skabe bedre adgang til sundhedsydelser.

ESF's projekter og programmer involverer mange aktører i både planlægning og implementering – ikke kun EU- og nationale institutioner, men også regionale og lokale myndigheder, ngo'er, lokale organer og arbejdsmarkedets parter, herunder arbejdstagerorganisationer og repræsentanter for erhvervslivet.

  • ESF fremmer netværkssamarbejde mellem interessenter på EU-plan og på nationalt, regionalt og lokalt plan vedrørende beskæftigelse og arbejdsmarkedets rummelighed.
  • ESF fremmer inkludering af arbejdsmarkedets parter og ngo'er i ESF's projekter, især i projekter vedrørende social integrering, ligestilling mellem kvinder og mænd og lige muligheder.

Støtte til samfundsstyret lokaludvikling er en nedefra og op-tilgang, der anerkender, at de lokale befolkningsgrupper, navnlig i relativt isolerede lokalsamfund, kan have et bedre kendskab til de lokale problemstillinger, der skal løses, og føle større ejerskab og engagement med hensyn til at få projekterne til at lykkes. Sammen med andre fonde som Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, der yder støtte til infrastruktur, kan ESF yde støtte til den del af en samfundsdrevet udviklingsstrategi, der omhandler beskæftigelse og social inkludering.

  • ESF kan yde støtte på områder som at sikre bedre adgang til offentlige serviceydelser og sundhedsydelser, tiltag til at nedbringe andelen af børn og unge, der ikke færdiggør deres skolegang, samt til at støtte iværksættere i lokalsamfundet, der kan opfylde lokale behov.
  • ESF-projekterne kan også have til formål at opbygge kapacitet hos lokale partnere til at udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi ud fra identificerede behov og skaffe den nødvendige finansiering. Støtten kan omfatte uddannelse af deltagerne og bistand i form af ekstern ekspertise.