Navigation path

Podpora místních partnerství

Zkušenosti ukazují, že mnohé z problémů, které projekty ESF řeší, mohou být velmi složitého charakteru. V takových případech ESF podporuje partnerství mezi organizacemi, a to i na úrovni místních komunit. Tato partnerství významnou měrou přispívají k nalezení a realizaci řešení, například vytvořením lepšího přístupu ke zdravotnickým službám.

Do přípravy a realizace projektů a programů ESF zasahuje mnoho subjektů – nejen vnitrostátní instituce a instituce EU, ale také orgány regionální a místní samosprávy, nevládní organizace, místní komunity a sociální partneři včetně organizací pracovníků a zástupců podniků.

  • ESF podporuje tvorbu sítí mezi zúčastněnými stranami na evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni v oblastech zaměstnanosti a začleňování na trh práce .
  • Rovněž podporuje začleňování sociálních partnerů a nevládních organizací do projektů ESF, zejména do těch, které se týkají sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

Podpora místního rozvoje vedeného komunitou (CLLD) je přístupem „zdola nahoru“, který uznává, že místní lidé a skupiny, zejména v relativně izolovaných komunitách, mohou místní problémy, které je třeba řešit, znát lépe a mohou mít také lepší smysl pro sounáležitost a angažovanost, pokud jde o úspěch těchto projektů. Společně s dalšími fondy, například s Evropským fondem pro regionální rozvoj , který financuje infrastrukturu, může ESF podporovat prvky zaměstnanosti a sociálního začlenění, které nacházíme ve strategiích rozvoje vedených komunitou.

  • Podpora ze strany ESF může řešit takové problémy, jako je zlepšení přístupu k veřejným a zdravotnickým službám, snížení počtu osob s předčasně ukončeným vzděláním  v místních školách, a podpora podnikání  mezi místními komunitami za účelem naplnění místních potřeb.
  • Projekty ESF mohou rovněž pomoci budovat kapacity komunitních partnerů s cílem navrhnout a realizovat strategii místního rozvoje, která vychází ze zjištěných potřeb, a pro tuto realizaci nalézt zdroje financování. Tato podpora může zahrnovat odbornou přípravu účastníků i poskytnutí externích odborných zkušeností a poznatků.