Navigation path

Karriärutveckling

Eftersom globaliseringen gör förändringen till en livsstil, behöver EU:s arbetstagare bli mer anpassningsbara och öppna för förändringar så att de kan förbättra sin anställningsbarhet. Arbetsgivarna hjälper med ESF-stöd också till att förutse framtida krav på färdigheter och erbjuda de anställda de utvecklingsmöjligheter som behövs för att de ska kunna anpassa sig till ny teknik och nya marknader.

Anställda och företag möter nya utmaningar och förändringar i arbetsmönstren. För att dra fördel av dessa förändringar måste anställda och företag bli flexiblare och lära sig att leva med förändringar – dvs. lära sig att förutse och hantera dem.

  • För att hjälpa EU-styrkan att bemöta förändring och flexibilitet med glädje, förutser ESF-projekten ett antal åtgärder. Arbetstagare erbjuds utbildningsmöjligheter som ger dem de färdigheter som en arbetsmarknad under utveckling behöver. Där det råder fara för arbetslöshet, hjälper utbildningen till att omskola dem som hotas med inriktning på växande branscher där dessa färdigheter efterfrågas.
Istockphoto/16749998
  • En aktivare karriärhantering uppmuntras också, i synnerhet för att hjälpa människor att identifiera sina framtida karriärbehov och planera för dem, ofta genom livslånga inlärningsprogram. ESF stödjer även arbetstagarnas mobilitetsscheman som uppmuntrar individerna att flytta till områden där det finns arbetstillfällen.
  • Ansvaret för att lära sig anpassning faller inte bara på individerna. Regeringar, regionala och lokala myndigheter, fackförbund, arbetsförmedlingar och företag av alla storlekar håller på att involveras i tillämpningen av aktiva sysselsättningsåtgärder. Det innebär att modernisera de institutioner som hanterar sysselsättningen och att ändra deras fokus från att reagera på företag som läggs ner och på jobb som går förlorade och i stället ägna sig åt långtidsplanering och att förutse förändringar.

Dessutom främjar ESF-projekten "aktivt åldrande" bland äldre arbetstagare och arbetssökande. Dessa projekt uppmuntrar dem att uppgradera sina befintliga färdigheter som kanske är föråldrade, för att utbilda sig i nya färdigheter och IT-kunskaper som efterfrågas samt diskutera förändringar i arbetspraxis med sina arbetsgivare. Skräddarsydda metoder används för att uppmuntra äldre personer att stanna kvar längre på arbetet och komma med värdefulla bidrag – en avgörande faktor när det gäller att bekämpa konsekvenserna av en åldrande arbetsstyrka. På samma sätt finns det specifika initiativ som uppmuntrar företagen att anställa äldre arbetssökande.