Navigation path

Kariéra v hrsti

Vďaka globalizácii je proces zmien súčasťou nášho každodenného života. Pracovníci v EÚ preto musia byť prispôsobivejší a otvorení zmenám, aby zvýšili svoju zamestnateľnosť. Aj zamestnávatelia s podporou ESF pomáhajú predpovedať požiadavky na zručnosti v budúcnosti a ponúkajú pracovníkom možnosti rozvoja, aby sa vedeli prispôsobiť novým technológiám a trhom.

Pracovníci aj podniky čelia novým výzvam a zmenám pracovných vzorcov. Ak chcú pracovníci a spoločnosti obrátiť tieto zmeny vo svoj prospech, musia byť pružnejší a naučiť sa žiť so zmenou – vedieť ju predvídať a spracovať.

  • V projektoch ESF sa prijímajú rôznorodé opatrenia s cieľom pomôcť pracovníkom v EÚ, aby si osvojili zmenu a pružnosť. Pracovníci môžu využiť možnosti odborného vzdelávania, vďaka ktorým nadobúdajú zručnosti potrebné na rozvíjajúcom sa pracovnom trhu. Na miestach, na ktorých hrozí nezamestnanosť, odborné vzdelávanie takisto pomáha preorientovať ohrozených pracovníkov na rastúce odvetvia, v ktorých je dopyt po zručnostiach.
Istockphoto/16749998
  • Podporuje sa tiež aktívne riadenie kariéry, a to najmä prostredníctvom vedenia ľudí pri rozpoznávaní ich budúcich potrieb v oblasti kariéry a pri plánovaní ich zaistenia, čo sa často zabezpečuje v programoch celoživotného vzdelávania. ESF podporuje aj programy mobility pracovníkov, ktoré nabádajú jednotlivcov, aby sa presťahovali do regiónov, v ktorých sú dostupné pracovné miesta.
  • Nielen jednotlivci sú zodpovední za to, aby sa naučili prispôsobivosti. Do vykonávania aktívnych opatrení na podporu zamestnanosti sa zapájajú vlády, regionálne a miestne úrady, odbory, služby zamestnanosti a spoločnosti všetkých veľkostí. Vyžaduje si to modernizáciu inštitúcií, ktoré sa venujú zamestnanosti, odklon ich zamerania od reagovania na zánik spoločností a stratu pracovných miest a posun smerom k dlhodobejšiemu plánovaniu a predvídaniu zmien.

Okrem toho sa v projektoch ESF presadzuje aktívne starnutie u starších pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie. Tieto projekty ich povzbudzujú, aby si aktualizovali zručnosti, ktoré už majú, a ktoré by mohli byť neaktuálne, aby v prípade potreby nadobudli nové zručnosti, zoznámili sa s novými technológiami a znalosťami a skúsenosťami z oblasti IT, a aby diskutovali o zmenách pracovných postupov so svojimi zamestnávateľmi. Využívajú sa prispôsobené prístupy s cieľom povzbudiť starších ľudí, aby zostali dlhšie pracovne aktívni a naďalej prispievali svojim cenným prínosom – ide o dôležitý faktor v boji s dôsledkami starnúcej pracovnej sily. Podobne sa vytvorili osobitné iniciatívy, ktoré povzbudzujú podniky, aby prijímali starších uchádzačov o zamestnanie.