Navigation path

Aandacht voor loopbanen

Door de globalisering wordt verandering steeds meer een manier van leven en Europese werknemers moeten een groter aanpassingsvermogen verwerven en zich meer openstellen voor verandering, zodat ze hun inzetbaarheid kunnen verbeteren. Werkgevers dragen ook hun steentje bij, met steun van het ESF. Ze anticiperen op toekomstige vaardigheidseisen en bieden werknemers de ontwikkelingsmogelijkheden die ze nodig hebben om zich aan nieuwe technologieën en markten aan te passen.

Zowel werknemers als ondernemingen hebben te maken met nieuwe uitdagingen en veranderingen in arbeidspatronen. Om te profiteren van deze veranderingen moeten werknemers en bedrijven flexibeler worden en leren leven met verandering, anticiperen op die veranderingen en ze sturen.

  • ESF-projecten nemen allerlei maatregelen om de beroepsbevolking in de EU te laten wennen aan verandering en flexibiliteit. Werknemers krijgen opleidingsmogelijkheden aangeboden die ze de vaardigheden geven die nodig zijn voor de veranderende arbeidsmarkt. Als er sprake is van dreigende werkloosheid kan een opleiding de bedreigde werknemers helpen bij het heroriënteren op groeiende bedrijfstakken waar vraag is naar vakkundigheid.
Istockphoto/16749998
  • Ook wordt actiever loopbaanmanagement aangemoedigd, vooral om mensen te laten zien wat ze in de toekomst aan vaardigheden nodig hebben en hoe ze dat kunnen plannen, vaak met behulp van programma’s voor een leven lang leren. Het ESF steunt ook programma’s voor de mobiliteit van werknemers die individuen aanmoedigen om te verhuizen naar een regio waar banen beschikbaar zijn.
  • De verantwoordelijkheid om zich te leren aanpassen ligt niet alleen bij het individu. Regeringen, regionale en plaatselijke overheden, vakbonden, arbeidsbureaus en grote en kleine bedrijven zijn betrokken bij het uitvoeren van maatregelen voor actieve werkgelegenheid. Dat betekent modernisering van de instellingen die zich bezighouden met werkgelegenheid. Ze kunnen zich niet langer richten op bedrijfssluitingen en banenverlies, maar moeten zich veel meer bezighouden met langetermijnplanningen en het anticiperen op verandering.

Daarnaast stimuleren ESF-projecten het ‘actief ouder worden’ onder oudere werknemers en werkzoekenden. Deze projecten moedigen ouderen aan hun bestaande, wellicht verouderde, vaardigheden weer op peil te brengen en waar nodig nieuwe vaardigheden bij te leren, nieuwe technologieën en IT-kennis te omarmen en veranderingen op de werkvloer te bespreken met hun werkgever. Er wordt gekeken naar op de persoon afgestemde oplossingen om oudere mensen te stimuleren om langer door te werken en een waardevolle bijdrage te blijven leveren - een essentiële factor in het bestrijden van de gevolgen van een vergrijzende beroepsbevolking. Tegelijkertijd zijn er specifieke initiatieven die bedrijven stimuleren om oudere werkzoekenden aan te nemen.