Navigation path

С грижа за кариерата

Тъй като глобализацията превръща процеса на промяна в начин на живот, работещите от ЕС трябва да станат по-приспособими и отворени към промяната, така че да подобрят качествата си за наемане на работа. Работодателите помагат също, с подкрепата на ЕСФ, за изпреварване на бъдещите изисквания за умения и предлагат на работниците възможностите за развитие, необходими за приспособяване към новите технологии и пазари.

Както работниците, така и предприятията са изправени пред нови предизвикателства и промени в работните модели. За да се възползват от тези промени, работниците и дружествата трябва да станат по-гъвкави и да се научат да живеят с промяната — да я предвиждат и управляват.

  • С проектите на ЕСФ се предприемат редица мерки, подпомагащи работната сила в ЕС да се адаптира към промените и да стане по-гъвкава. На работещите се предлагат възможности за обучение, в които да придобият уменията, необходими на развиващия се пазар на труда. При опасност от безработица обучението също помага за преориентиране на застрашените лица към разрастващите се отрасли, където уменията им се търсят.
Istockphoto/16749998
  • Насърчава се и по-активното управление на професионалното развитие, по-специално помощта за хората при определяне на бъдещите им професионални нужди и планове, често пъти чрез програми за обучение през целия живот. Освен това ЕСФ подкрепя схемите за мобилност на работещите, които насърчават хората да се преместват в региони, в които има работни места.
  • Отговорността да се научат да се приспособяват не се носи само от отделните индивиди. Правителствата, регионалните и местните власти, профсъюзите, службите за заетост и различни по размер предприятия участват в прилагането на мерки за активна заетост. Това означава модернизиране на институциите, които се занимават със заетост, и изместване на вниманието имот реагирането след закриване на дружества и загуба на работни места, и преминаване към по-дългосрочно планиране и изпреварване на промяната.

В допълнение проектите на ЕСФ насърчават „активното остаряване“ сред работещите и хората, търсещи работа в напреднала възраст. Тези проекти ги насърчават да актуализират своите умения, които може да са остарели — да се обучават в нови умения при необходимост, да възприемат новите технологии и ИТ ноу-хау и да обсъждат със своите работодатели промени в работните практики. Използват се специално разработени подходи за насърчаване на възрастните хора да работят по-дълго и да продължат да дават своя ценен принос — изключително важен фактор в борбата с последствията от застаряващата работна сила. Също така съществуват специфични инициативи, които насърчават предприятията да наемат търсещи работа възрастни хора.