Navigation path

Nové možnosti pre mladých

Mladí ľudia, ktorí prerušili školu a odborné vzdelávanie, a ktorí si hľadajú prácu, sa z rozličných dôvodov môžu stretávať s veľkými prekážkami. Finančná a hospodárska kríza spôsobila veľmi vysokú úroveň nezamestnanosti v tejto skupine. ESF vynakladá významné zdroje, aby im pomohol urobiť prvé kroky na pracovnom trhu.

V Európe žije asi 94 miliónov mladých vo veku od 15 do 29 rokov. Mnohí chodia do školy alebo sa ďalej vzdelávajú a odborne vzdelávajú, iní si našli prácu a budujú si kariéru. Významný podiel z mladých je nezamestnaných a mnohí z nich sa vzdali nádeje, že si zamestnanie nájdu. ESF financuje tisícky projektov a programov v celej Európe, ktoré pomáhajú mladým ľuďom získať znalosti, skúsenosti a možnosti potrebné na to, aby sa vedeli zaradiť medzi pracujúcich. Fond sa osobitne zameriava na pomoc tým, ktorí aktuálne nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa ani neabsolvujú odborné vzdelávanie (v oficiálnom žargóne tzv. NEET – not in Employment, Education or Training).

  • Prostredníctvom mnohých aktivít ESF sa ponúkajú možnosti odborného vzdelávania s cieľom vybaviť mladých uchádzačov o prácu zručnosťami a kvalifikáciou, po ktorých je dopyt na pracovnom trhu vrátane ekologických zručností, ktoré sú čoraz žiadanejšie. Keďže u mladých ľudís nízkou kvalifikáciou je pravdepodobnejšie, že budú nezamestnaní než u kvalifikovaných ľudí, projekty ESF sa zameriavajú na vybavovanie tejto skupiny pracovnými zručnosťami, ktoré môžu viesť k stabilnému zamestnaniu.
  • Mladí ľudia môžu pri hľadaní práce pociťovať neistotu. Projekty ESF im poskytujú podporu cez individuálne kariérne poradenstvo, pomoc pri písaní životopisu, vybavujú ich zručnosťami potrebnými pri pracovnom pohovore a často ich sprevádzajú postupom podávania žiadostí o prácu, ba aj počas prvých mesiacov zamestnania.
Istockphoto/17137019
  • Výrazne sa podporuje učňovské vzdelávanie, stáže v spoločnostiach a krátkodobá prax, a to často súčasne so vzdelávacími kurzami. ESF spolupracuje s potenciálnymi zamestnávateľmi a neraz poskytuje finančnú pomoc. Prostredníctvom svojich programov tak desiatkam tisícom mladých ľudí umožňuje zapojiť sa do sveta pracujúcich a nadobudnúť cenné pracovné zručnosti a skúsenosti. Tieto iniciatívy zlepšujú vyhliadky na zamestnanie a často prinášajú trvalé pracovné pozície.
  • Ďalším zameraním aktivít ESF je mobilita. Projekty umožňujú mladým ľuďom nadobudnúť v zahraničí jazykové zručnosti alebo získať prax, ktoré im môžu pomôcť pohybovať sa v rámci EÚ po miestach, kde je dopyt po ich zručnostiach a kvalifikácii.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Zdrojom dodatočnej podpory pre mladých ľudí je iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI). Prostredníctvom tejto iniciatívy majú regióny a osoby, ktoré najviac zápasia s nezamestnanosťou a nečinnosťou mladých ľudí, k dispozícii minimálne 6 miliárd EUR. Iniciatíva YEI sa sústreďuje na osoby, ktoré nie sú zamestnané ani nie sú zapojené do vzdelávania či odbornej prípravy (tzv. NEET) a na regióny s mierou nezamestnanosti mladých ľudí nad 25 %. Jej cieľom je zaistiť dostatočnú úroveň podpory pre mladých ľudí v regiónoch s najakútnejšími problémami, ktorá prispeje k skutočnej zmene.

YEI rozšíri podporu poskytovanú z ESF na realizáciu záruky pre mladých, ktorej zámerom je zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej praxe alebo stáže do štyroch mesiacov od ukončenia formálneho vzdelávania alebo od straty zamestnania. ESF súčasne poskytuje značné finančné prostriedky na potrebnú dlhodobú štrukturálnu reformu a investície do budúcnosti mladých ľudí a hospodárstva.