Navigation path

Stwarzanie szans dla młodzieży

Młode osoby, które zrezygnowały z edukacji i szkoleń, a obecnie poszukują pracy, mogą z różnych powodów napotkać wiele trudności. Ponadto kryzys finansowy i gospodarczy spowodował wzrost bezrobocia w tej grupie. Europejski Fundusz Społeczny przeznacza znaczne środki na pomaganie młodym ludziom w wejściu na rynek pracy.

W Europie mieszka około 94 mln osób w wieku od 15 do 29 lat. Wiele z nich uczy się w szkole lub kontynuuje edukację i szkolenia, zaś inne znalazły już pracę i rozwijają karierę zawodową. Mimo to znaczna część tych osób pozostaje bez zatrudnienia, a wielu młodych ludzi wręcz straciło nadzieję na znalezienie pracy. EFS wspiera tysiące projektów i programów w całej Europie, które pomagają młodym osobom uzyskać odpowiednią wiedzę i wykorzystać możliwości znalezienia zatrudnienia. Ważnym elementem tych działań jest pomoc przeznaczona dla osób, które pozostają bez pracy, nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniach (w oficjalnej terminologii: NEET — No Employment, Education or Training).

  • Wiele działań EFS obejmuje oferty szkoleń, które pozwalają młodym osobom poszukującym pracy uzyskać umiejętności i kwalifikacje poszukiwane na rynku, w tym wiedzę w zakresie ochrony środowiska. Młode osoby o niskich kwalifikacjach  częściej pozostają bezrobotne niż lepiej wykwalifikowani przedstawiciele tej grupy wiekowej, zatem projekty EFS skupiają się na zapewnieniu im umiejętności, które mogą przyczynić się do znalezienia stałego zatrudnienia.
  • Młodzi ludzie mogą mieć wątpliwości dotyczące procesu poszukiwania pracy. Projekty ESF oferują takim osobom wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego, umiejętności redagowania listów motywacyjnych i odbywania rozmów rekrutacyjnych, a często również pomoc w ramach całego procesu poszukiwania zatrudnienia oraz w pierwszych miesiącach pracy.
Istockphoto/17137019
  • Działania te obejmują między innymi praktyki, staże studenckie i krótkoterminowe staże pracownicze, często realizowane równolegle z kursami szkoleniowymi. Dzięki współpracy z potencjalnymi pracodawcami i dodatkowemu wsparciu finansowemu programy EFS dają dziesiątkom tysięcy młodych ludzi szansę na znalezienie zatrudnienia i zdobycie cennych umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego. Takie inicjatywy zwiększają możliwości znalezienia pracy i często pozwalają zdobyć stałe zatrudnienie.
  • Innym obszarem działań EFS jest zwiększanie mobilności pracowników. Projekty tego rodzaju zapewniają młodym ludziom w UE możliwość opanowania języków obcych i znalezienia zagranicznych staży pracowniczych, co ułatwia im zmianę miejsca zamieszkania oraz wykorzystanie poszukiwanych przez pracodawców umiejętności i kwalifikacji.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dodatkowe wsparcie dla młodzieży jest udzielane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W ramach tej inicjatywy udostępniono co najmniej 6 mld euro dla regionów i osób borykających się z największymi trudnościami związanymi z bezrobociem i biernością zawodową młodzieży. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych skupia się na młodzieży NEET oraz regionach, w których stopa bezrobocia wśród ludzi młodych przekracza 25%. Jej celem jest zagwarantowanie, aby w regionach zmagających się z najpoważniejszymi wyzwaniami poziom wsparcia w przeliczeniu na jedną młodą osobę był wystarczający, aby miało ono istotne skutki.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzmocni wsparcie udzielane przez EFS na rzecz wdrożenia gwarancji dla młodzieży, której celem jest zapewnienie, aby wszystkie osoby młode w wieku do 25 lat w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub uzyskania statusu osoby bezrobotnej otrzymały wartościową ofertę pracy, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu. Jednocześnie EFS przekazuje znaczące środki finansujące niezbędne długoterminowe reformy strukturalne i inwestycje w przyszłość młodzieży i gospodarki.