Navigation path

Rada iespējas jauniešiem

Jaunieši, kas ieguvuši izglītību, pabeiguši apmācību un meklē darbu, dažādu iemeslu dēļ var saskarties ar ievērojamiem šķēršļiem. Finanšu un ekonomiskā krīze ir izraisījusi ļoti lielu bezdarbu šajā grupā. ESF velta ievērojamus resursus tam, lai palīdzētu viņiem spert pirmos soļus darba tirgū.

Eiropā ir apmēram 94 miljoni jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Daudzi apmeklē skolu vai tālākizglītības un apmācības kursus, savukārt citi ir atraduši darbu un veido karjeru. Tomēr ievērojama daļa jauniešu ir bezdarbnieki, un viņu vidū ir daudz tādu, kas ir atmetuši cerību atrast darbu. ESF finansē tūkstošiem tādu projektu un programmu visā Eiropā, kas jauniešiem palīdz iegūt zināšanas un iespējas, kuras viņiem vajadzīgas, lai iekļūtu darba tirgū. Īpašs uzsvars tiek likts uz palīdzības sniegšanu tiem, kas pašlaik nav nodarbināti, neiegūst izglītību un neapmeklē apmācības (NEET).

  • Daudzas ESF darbības piedāvā apmācību iespējas, lai sniegtu jaunajiem darba meklētājiem tās prasmes un kvalifikācijas, kas ir pieprasītas darba tirgū, tostarp videi nekaitīgas prasmes, kuras vajadzīgas aizvien vairāk. Tā kā jaunieši  ar zemu kvalifikāciju ir pakļauti lielākam riskam kļūt par bezdarbniekiem nekā tie, kas ir ieguvuši kvalifikāciju, ESF projekti šai grupai sniedz iespēju apgūt tādas darba prasmes, kuras varētu šiem cilvēkiem nodrošināt stabilu nodarbinātību.
  • Jaunieši darba meklēšanas procesā var justies nedroši. ESF projekti viņiem nodrošina atbalstu, sniedzot individuālas profesionālās izaugsmes konsultācijas un iespēju apgūt prasmi rakstīt CV un piedalīties darba intervijās, un bieži vien sniedz atbalstu arī darbā pieteikšanās procesā un pirmajos pāris mēnešos darbā.
Istockphoto/17137019
  • Īpaši tiek atbalstītas prakses, stažēšanās uzņēmumos un īstermiņa nodarbinātības iespējas, kas bieži ir pieejamas vienlaikus ar apmācību kursiem. Sadarbojoties ar potenciālajiem darba devējiem un bieži vien sniedzot finansiālu atbalstu, ESF programmas daudziem desmitiem tūkstošu jauniešu dod iespēju iesaistīties darba dzīvē un iegūt vērtīgas darba prasmes un darba pieredzi. Šādas iniciatīvas uzlabo nodarbinātības izredzes, un to rezultātā bieži tiek atrastas pastāvīgas darbavietas.
  • Mobilitāte ir vēl viens ESF darbības virziens. Projekti sniedz jauniešiem iespēju apgūt valodas un atrast darbavietas ārvalstīs, tādējādi palīdzot viņiem pārvietoties ES teritorijā uz tām vietām, kur viņu prasmes un kvalifikācijas ir pieprasītas.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

Papildu atbalsts jauniešiem tiek sniegts ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) starpniecību. Šī iniciatīva sniedz vismaz EUR 6 miljardus reģioniem un personām, ko vissmagāk skar jauniešu bezdarbs un aktivitātes trūkums. JNI galveno uzmanību pievērš tiem, kas pašlaik nav nodarbināti, neiegūst izglītību un neapmeklē apmācības (NEET), un reģioniem, kur jauniešu bezdarbs pārsniedz 25 %. Tās mērķis ir nodrošināt, ka reģionos ar vislielākajām problēmām atbalsts uz vienu jaunieti ir pietiekams, lai reāli uzlabotu situāciju.

JNI papildinās atbalstu, ko ESF sniedz nolūkā īstenot Garantiju jauniešiem, kuras mērķis ir nodrošināt, ka visiem jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem tiek piedāvāts kvalitatīvs darbs un tālākizglītības, māceklības vai prakses iespējas četru mēnešu laikā pēc formālās izglītības iegūšanas vai darba zaudēšanas. Paralēli tam ESF sniedz būtisku finansējumu nepieciešamajām ilgtermiņa strukturālajām reformām un ieguldījumiem jauniešu un ekonomikas nākotnē.