Navigation path

Noortele võimaluste loomine

Koolist lahkunud noored võivad mitmesugustel põhjustel kogeda tööd otsides arvestatavaid takistusi. Finants- ja majanduskriis on nende seas kaasa toonud väga suure tööpuuduse. ESF eraldab märkimisväärseid ressursse esimeste sammude toetamiseks tööturul.

Euroopas on ligi 94 miljonit noort vanuses 15 kuni 29 eluaastat. Paljud käivad keskkoolis, õpivad kõrg- või ametikoolis, mõned on aga leidnud töö ja teevad karjääri. Samas on suur hulk ka töötuid ja neist paljud ei loodagi enam tööd leida. ESF rahastab üle Euroopa tuhandeid projekte ja programme, mis pakuvad noortele tööturuga liitumiseks vajalikke teadmisi ja võimalusi. Eriti püütakse aidata mittetöötavaid või haridust ega kutset mitteomandavaid noori (ametlikus kõnepruugis NEET).

  • Paljud ESFi tegevused pakuvad noortele tööotsijatele võimalusi tööturul taganõutud oskuste (sealhulgas üha enam vajalike roheliste oskuste) ja kvalifikatsiooni omandamiseks. Kuna madala kvalifikatsiooniga noortel on suurem tõenäosus tööturult kõrvale jääda, pakutakse ESFi projektide kaudu just sellele rühmale tööalaseid oskusi, mis võivad aidata leida püsiva töökoha.
  • Noored võivad suhtuda töö otsimisse kahtlevalt. ESFi projektide raames pakutakse neile individuaalset karjäärinõustamist, juhiseid CV kirjutamiseks ja töövestlusel käitumiseks; sageli jätkatakse toetamist kogu tööle kandideerimise ajal ja veel esimestel töökuudelgi.
Istockphoto/17137019
  • Sageli toetatakse paralleelselt koolituskursustega praktikavõimalusi, ettevõtetes stažeerimist ja lühiajalist töölesuunamist. Koostöös potentsiaalsete tööandjatega ja sageli ka rahalist toetust jagades võimaldavad ESFi programmid kümnetel tuhandetel noortel tööelu alustada ning väärtuslikke töökogemusi ja -oskusi omandada. Sellised algatused parandavad tööväljavaateid ja lõpevad nii mõnigi kord püsiva töökoha saamisega.
  • ESFi tegevuse keskmes on ka liikuvus. Erinevate projektidega pakutakse noortele keeleõpet ja töökohti välismaal, et nad saaksid siirduda sellistesse ELi piirkondadesse, kus nende oskusi ja kvalifikatsiooni vajatakse.

Noorte tööhõive algatus

Noored saavad lisatoetust noorte tööhõive algatuse kaudu. Selle algatusega suunatakse vähemalt 6 miljardit eurot nendele piirkondadele ja noortele, kes kannatavad kõige rängemalt noorte töötuse ja jõudeoleku all. Noorte tööhõive algatus keskendub NEETidele ja piirkondadele, kus noorte tööpuuduse tase ületab 25%. Algatuse eesmärk on tagada piisav toetussumma noore kohta, et sellest oleks tõelist kasu nendes piirkondades, kus probleem on kõige teravam.

Noorte tööhõive algatus täiendab ESFi toetust noortegarantiile, mille eesmärk on tagada, et kuni 25-aastastele noortele pakutakse nelja kuu jooksul pärast koolist lahkumist või töötuks jäämist kvaliteetseid töö-, täiendõppe- ja praktikavõimalusi või õpipoisikavasid. Samas pakub ESF olulisi rahalisi vahendeid vajaliku pikaajalise struktuurireformi jaoks ning investeeringuid noorte inimeste ja majanduse tulevikku.