Navigation path

Práca na dosah

ESF financuje projekty, ktoré pomáhajú miliónom ľudí, ktorí si hľadajú prácu, nájsť si zamestnanie. Okrem toho sa ESF osobitne sústreďuje na osoby, ktoré si z rozličných dôvodov v porovnaní s ostatnými ťažšie nachádzajú prácu, napr. pre neaktuálne zručnosti alebo chýbajúcu kvalifikáciu.

Každý človek je skôr či neskôr postavený pred výzvu nájsť si prácu a zvyčajne viac než raz. Toto hľadanie však pre konkrétne okolnosti môže u mnohých ľudí nabrať úplne iné rozmery. Poskytovanie podpory, ktorá napĺňa potreby ľudí, si preto vyžaduje vhodný prístup prispôsobený potrebám uchádzačov o zamestnanie.

  • Skupiny kvalifikovaných pracovníkov, ktorým hrozí nezamestnanosť, pretože ich odvetvie upadá, získavajú poradenstvo financované z ESF, a ak je to potrebné, rekvalifikáciu v oblasti nových zručností potrebné pre zamestnania, po ktorých je dopyt. Potreba týchto nových zručností sa objavuje súčasne s prechodom odvetví na nízkouhlíkové hospodárstvo. ESF zároveň podporuje pracovnú mobilitu a pomáha pri nadobúdaní jazykových zručností a pracovných stáží pre osoby, ktoré chcú za prácou cestovať po Európe.
  • Pre ľudí s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou programy ESF ponúkajú odborné vzdelávanie a kvalifikáciu, ktoré vedú k lepším vyhliadkam na zamestnanie. A dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú často znechutení a neaktívni, sa motivujú a poskytuje sa im poradenstvo a zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby sa mohli vrátiť medzi pracujúcich a tešiť sa z finančnej nezávislosti.
Shutterstock/84634720
  • V celej Európe mnohí rodičia, a najmä ženy, prerušujú svoju kariéru, aby vychovávali deti. Keď sa však snažia opäť sa vrátiť do práce, môžu zistiť, že ich zručnosti už nie sú aktuálne a chýba poskytovanie starostlivosti o deti. ESF im pomáha obnoviť si zručnosti a vytvoriť rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami.
  • ESF taktiež podporuje podnikanie ako jeden zo spôsobov vstupu do pracovného života. Podporuje ženy vo vidieckych oblastiach, aby si založili vlastný podnik a slúžili miestnemu a turistickému trhu. Umelci a kreatívni profesionáli sa vzdelávajú v kurze podnikania a získavajú rady o tom, čo potrebujú na to, aby mohli ponúkať inovatívne služby spoločnostiam. Rodičia s opatrovateľskými povinnosťami majú možnosť nadobudnúť IT zručnosti a využiť ich na založenie internetového alebo domáceho podniku.
  • Projektmi ESF sa takisto rozširujú pracovné možnosti prostredníctvom prekonávania tradičných predsudkov v oblasti voľby povolania. Vedecko-technicky zamerané spoločnosti a organizácie napríklad organizujú národné dni otvorených dverí pre mladé ženy, ktorých cieľom je poukázať na príťažlivé stránky technického povolania. Podobne sa aj mladým mužom predstavujú možnosti povolaní v oblasti poskytovania starostlivosti, ako sú napr. zdravotnícke služby či vyučovanie v materskej škole.

Cez projekty ESF sa v celej Európe pomáha miliónom jednotlivcov, ktorí čelia rozličným výzvam, aby mali lepší prístup k pracovným miestam. ESF pomáha pri zlepšovaní rodovej vyváženosti na pracovisku. Ľudí nabáda, aby sa na svoju kariéru a potrebné zručnosti pozerali z dlhodobého hľadiska. Vynakladá obrovské zdroje na znižovanie počtu dlhodobo nezamestnaných a širokému spektru ľudí, ktorí majú problém nájsť si zamestnanie, pomáha prekonávať prekážky, nadobudnúť zručnosti a nájsť si zamestnanie.