Navigation path

Zapewnianie dostępu do miejsc pracy

Europejski Fundusz Społeczny wspiera projekty ułatwiające milionom ludzi znalezienie zatrudnienia. Wsparcie EFS jest ukierunkowane zwłaszcza na osoby, które z różnych powodów mają większe trudności ze znalezieniem pracy, na przykład ze względu na nieaktualne kwalifikacje lub ich brak.

Każda osoba ma czasami trudności ze znalezieniem pracy, zazwyczaj częściej niż raz w życiu. Indywidualne okoliczności sprawiają jednak, że sytuacja poszczególnych osób na rynku pracy jest diametralnie różna. W związku z tym zapewnienie ludziom wsparcia potrzebnego do znalezienia pracy wymaga odpowiedniego podejścia dostosowanego do oczekiwań osób poszukujących pracy.

  • Grupy wykwalifikowanych pracowników zagrożonych bezrobociem z powodu trudnej sytuacji w branży korzystają z doradztwa finansowanego ze środków EFS, a w razie potrzeby — ze szkoleń przekwalifikowujących, które dają umiejętności niezbędne do znalezienia pracy na potrzebnych stanowiskach. Nowe umiejętności często są potrzebne ze względu na konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do nowej gospodarki opartej na ograniczonym zużyciu węgla. EFS wspiera również mobilność pracowników, ułatwiając osobom skłonnym do zmiany miejsca zamieszkania w Europie zdobycie umiejętności językowych i staży pracowniczych.
  • W przypadku osób z ograniczonymi umiejętnościami lub bez nich programy EFS oferują szkolenia i możliwość uzyskania kwalifikacji  zwiększających szanse na rynku pracy. Osoby długotrwale bezrobotne — często zniechęcone i nieaktywne — są motywowane dzięki dostępowi do doradztwa i umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy i uzyskania niezależności finansowej.
  • Wielu rodziców w Europie, a zwłaszcza kobiety, przerywa karierę zawodową w celu wychowania dzieci. Niestety, przy powrocie na rynek pracy może okazać się, że ich umiejętności są nieaktualne, a możliwości opieki nad dzieckiem ograniczone. EFS ułatwia takim osobom zdobycie aktualnych umiejętności oraz utrzymanie równowagi między obowiązkami służbowymi i domowymi.
Shutterstock/84634720
  • Europejski Fundusz Społeczny promuje również przedsiębiorczość  jako sposób powrotu do pracy zawodowej. Kobiety na obszarach wiejskich uzyskują wsparcie podczas zakładania własnych firm obsługujących rynki lokalne i turystów. Artyści i twórczy specjaliści mają dostęp do szkoleń biznesowych i doradztwa, niezbędnych do oferowania innym firmom innowacyjnych usług. Rodzice opiekujący się dziećmi mogą zdobyć umiejętności informatyczne, które ułatwiają uruchomienie firmy internetowej lub działalności gospodarczej w domu.
  • Projekty EFS zwiększają także możliwości rozwoju kariery, ograniczając tradycyjne uprzedzenia dotyczące wyboru ścieżki zawodowej. Firmy i organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i technologiami organizują na przykład ogólnokrajowe dni otwarte dla młodych kobiet, aby przedstawić im zalety pracy w branży technicznej. Młodzi mężczyźni poznają natomiast potencjał zawodów związanych z opieką, takich jak pracownik służby zdrowia i nauczyciel przedszkolny.

Projekty EFS pomagają milionom ludzi w całej Europie, którzy zmagają się z różnymi wyzwaniami utrudniającymi dostęp do rynku pracy. Europejski Fundusz Społeczny ułatwia poprawę równowagi płci w miejscu pracy oraz pozwala ludziom określić długoterminowy plan kariery zawodowej i potrzebne umiejętności. EFS przeznacza znaczne zasoby na ograniczenie liczby osób długotrwale bezrobotnych, a także wspiera ludzi, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy, w pokonywaniu przeszkód, zdobywaniu umiejętności i uzyskaniu zatrudnienia.