Navigation path

Deuren openen naar werk

Het ESF financiert projecten die miljoenen werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan. Daarnaast richt het ESF zich met name op mensen voor wie het om uiteenlopende redenen moeilijker is om een baan te vinden, bijvoorbeeld omdat hun vaardigheden verouderd zijn of omdat ze geen kwalificaties hebben.

Iedereen krijgt op een zeker moment te maken met de uitdaging om een baan te zoeken, en vaak meer dan eens. Toch kan deze zoektocht door individuele omstandigheden voor verschillende mensen heel anders uitpakken. Dus is er een goede benadering nodig om mensen te helpen bij het vinden van een baan, een benadering die is aangepast aan de behoeften van de werkzoekende.

  • Groepen geschoolde werknemers die worden bedreigd met werkeloosheid omdat hun sector terugloopt, ontvangen door het ESF gefinancierde begeleiding en zo nodig bijscholing in nieuwe vaardigheden voor werk waar vraag naar is. Deze nieuwe vaardigheden zijn vaak nodig als sectoren zich aanpassen aan de koolstofarme economie. Het ESF steunt ook mobiliteit voor werk; er wordt geholpen bij taalvaardigheden en stageplekken voor mensen die elders in Europa een baan willen zoeken.
  • Voor mensen met weinig of geen kwalificaties heeft het ESF programma’s met opleidingen en kwalificaties die leiden tot betere arbeidskansen. En de langdurig werklozen, vaak ontmoedigd geraakt en passief geworden, worden weer gemotiveerd en krijgen de begeleiding en vaardigheden die ze nodig hebben om weer aan het werk te gaan en financieel onafhankelijk te zijn.
  • In heel Europa onderbreken veel ouders, met name vrouwen, hun loopbaan om kinderen op te voeden. Als ze later echter weer aan het werk willen, zijn hun vaardigheden vaak verouderd en is er onvoldoende kinderopvang. Het ESF helpt hen bij het opdoen van nieuwe vaardigheden en het vinden van een goede balans tussen werk en gezinsleven.
Shutterstock/84634720
  • Het ESF stimuleert ook ondernemerschap als een manier om weer deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. Vrouwen op het platteland worden gesteund bij het opzetten van hun eigen bedrijf om de lokale en toeristenmarkt te bedienen. Kunstenaars en creatieve beroepsbeoefenaren krijgen de cursussen en het advies dat ze nodig hebben om innovatieve diensten aan bedrijven aan te bieden. Ouders die voor hun kinderen zorgen, kunnen IT-vaardigheden opdoen om thuis een online bedrijf op te zetten.
  • ESF-projecten verruimen de arbeidskansen ook door traditionele vooroordelen in beroepskeuzes uit de weg te ruimen. Wetenschappelijke en technologische bedrijven en organisaties houden bijvoorbeeld nationale open dagen voor jonge vrouwen om ze de aantrekkelijke kant van een technische loopbaan te laten zien. En jonge mannen kunnen op dezelfde manier kennismaken met de mogelijkheden in de zorg, zoals gezondheidsdiensten en kleuteronderwijs.

In heel Europa helpen ESF-projecten miljoenen mensen die te maken hebben met allerlei verschillende problemen bij een betere toegang naar werk. Het ESF draagt bij tot het verbeteren van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk; het helpt mensen een langetermijnvisie op hun loopbaan te ontwikkelen en op de vaardigheden die ze daarvoor nodig zullen hebben; het besteedt veel geld aan het verlagen van het aantal langdurig werklozen; en het helpt een grote verscheidenheid aan mensen die moeite hebben een baan te vinden bij het overwinnen van obstakels, het opdoen van vaardigheden en het vinden van werk.