Navigation path

Предлагане на възможности за работа

ЕСФ финансира проекти, които помагат на милиони хора, търсещи реализация, да си намерят работа. Освен това обръща специално внимание на онези, които са по-затруднени с намирането на работа от останалите по различни причини, например защото уменията им са „остарели“ или защото нямат квалификация.

Всеки един в определен момент се изправя пред предизвикателството за намиране на работа и обикновено това се случва повече от веднъж. Поради причини от индивидуален характер обаче за много хора това търсене може да е твърде различно. Ето защо предоставянето на нужната подкрепа за намиране на работа изисква подходящ подход, пригоден към нуждите на хората, търсещи работа.

  • Групите квалифицирани работници, застрашени от безработица поради упадък на отрасъла, в който са заети, получават консултации, финансирани от ЕСФ, и, ако е необходимо, преквалифициране за нови умения за работните места, за които съществува търсене. Често пъти тези нови умения са необходими, тъй като промишлените отрасли се адаптират към нисковъглеродната икономика. ЕСФ също така подпомага мобилността, свързана с работа, като осигурява помощ за придобиване на чуждоезикови умения и намиране на работа за онези, които желаят да се придвижват из Европа с тази цел.
  • За хората с ниска или липсваща квалификация програмите на ЕСФ предлагат обучение и квалификация, които осигуряват по-добри перспективи за работа. А дългосрочно безработните лица — които често пъти са обезкуражени и неактивни — получават мотивация и насоки, както и умения, необходими, за да се върнат на работа и да си осигурят финансова независимост.
  • В цяла Европа много родители, особено жени, прекъсват кариерата си, за да отглеждат децата си — но когато се опитат да се върнат на работа, се оказва, че уменията им са остарели и липсват услуги за гледане на деца. ЕСФ им помага да актуализират уменията си и да намерят баланса между професионалния и личния живот.
Shutterstock/84634720
  • Освен това ЕСФ насърчава предприемачеството като начин за осигуряване на заетост. Жените в селските райони получават подкрепа за започване на самостоятелна дейност, свързана с предоставяне на услуги на местния и туристическия пазар. Хората на изкуството и творческите личности получават бизнес обучение и консултации, от които се нуждаят, за да предлагат иновативни услуги на дружествата. На родителите, които гледат деца, се предлагат ИТ умения за създаване на онлайн бизнес, който може да се поддържа от дома.
  • Проектите на ЕСФ разширяват и професионалните възможности посредством преодоляване на традиционните предразсъдъци при избора на професия. Научните и технологичните дружества и организации например провеждат национални дни на отворените врати за млади жени — за да им демонстрират привлекателността на техническата професия. По същия начин младите мъже се запознават с възможностите на професиите за предоставяне на грижи — като например здравни услуги и преподаване в детски градини.

В цяла Европа проектите на ЕСФ помагат на милиони хора, изправени пред различни предизвикателства, да получат по-добър достъп до работа. ЕСФ съдейства за подобряване на баланса между половете на работното място; помага на хората да получат дългосрочна представа за своята професия и за уменията, от които ще се нуждаят; отделя огромни ресурси за намаляване на броя на дългосрочно безработните лица; и помага на широк кръг от хора, които са затруднени с намирането на работа, да преодолеят пречките, да придобият умения и да си намерят работа.