Navigation path

Väčšia zamestnanosť a mobilita

Úlohou ESF je vytvárať pre európskych občanov lepšie vyhliadky na zamestnanie a pomáhať im uspieť vo zvolenej profesii. V súčasnosti, keď hospodárska kríza ohrozuje pracovníkov aj podniky, ktoré ich zamestnávajú, je jeho pôsobenie o to podstatnejšie. ESF sa v celej Európe dvojnásobne viac snaží posilňovať tvorbu pracovných miest, podporovať uchádzačov o zamestnanie a pomáhať ľuďom udržať si prácu.

Úsilie ESF o posilnenie zamestnanosti sa zameriava na všetky odvetvia a skupiny ľudí, ktorí ho môžu využiť. Osobitne sa však sústreďuje na skupiny, ktoré trpia najviac alebo ktorým by mohli významne osožiť aktivity ESF v týchto oblastiach:

Projektmi ESF sa v celej Európe podporuje vytváranie pracovných miest, otvárajú sa nové pracovné príležitosti pre väčší počet ľudí a viac z nich sa zaraďuje medzi pracovníkov. Toto úsilie zložené z tisícov programov a projektov pokrýva široké spektrum aktivít a skupín ľudí.

Istockphoto/3349474

Dlhodobo nezamestnaným napríklad pomáha nadobudnúť nové zručnosti a opätovne sa motivovať. V upadajúcich odvetviach ESF vybavuje zamestnancov novými výrobnými zručnosťami a možnosťami, ktoré často možno uplatniť v rastúcich odvetviach, teda napr. v odvetviach, ktoré spadajú do nízkouhlíkového hospodárstva. Rodičia sa vďaka pomoci fondu môžu vrátiť do práce, keďže im sprostredkúva prístup k zariadeniam starostlivosti o deti a pružnej organizácii práce. Ženy nabáda, aby si vyberali aj z technickejšie ladených zamestnaní a mužom poskytuje odborné vzdelanie v oblasti starostlivosti a učiteľstva, v ktorej zväčša dominujú ženy. ESF sprostredkúva uchádzačom o prácu v celej Európe zručnosti a vyhliadky, ktoré vedú k väčšiemu množstvu príležitostí a väčšej kontrole nad ich životom.

Kríza priniesla vysokú nezamestnanosť, ktorá sa v roku 2012 dotkla viac než 25 miliónov ľudí v EÚ. Zároveň sa zvyšuje počet dlhodobo nezamestnaných. Napriek tomu sú na mnohých miestach neobsadené pracovné pozície, čo môže byť spôsobené aj tým, že uchádzači o prácu nemajú požadované zručnosti alebo ponúkaná práca sa nachádza v inom regióne alebo krajine. ESF túto medzeru v oblasti zručností vypĺňa tak, že uchádzačov o prácu vybavuje zručnosťami a kvalifikáciou (vrátane ekologických zručností), ktoré zamestnávatelia vyhľadávajú. ESF tiež pomáha uchádzačom o prácu presúvať sa po Európe za prácou, a to napr. prostredníctvom zahraničných stáží a jazykových kurzov.