Navigation path

Подкрепа за заетост и мобилност

Целта на ЕСФ е да предостави на европейските граждани по-добри възможности за работа и да им помогне да успеят в избраните от тях поприща. Това е особено важно днес, тъй като икономическата криза застрашава както работещите, така и бизнеса, който им осигурява заетост. ЕСФ удвоява своите усилия за създаване на повече работни места, подпомагане на лицата, търсещи работа, и спомагане за задържане на хората на работа в цяла Европа.

Усилията на ЕСФ за увеличаване на заетостта са насочени към всички сектори и групи от хора, които могат да имат полза. По-специално внимание се обръща на най-засегнатите от кризата групи, както и на такива, които могат да се възползват в значителна степен от дейностите на ЕСФ в следните области:

В цяла Европа проектите на ЕСФ подпомагат създаването на работни места, откриването на нови възможности за работа за повече хора и включването им в редиците на работната сила. Тези усилия — които включват хиляди програми и проекти — обхващат широк спектър от дейности и групи хора.

Istockphoto/3349474

Така например дълготрайно безработните лица получават помощ за придобиване на нови умения и възстановяване на своята мотивация. В случаите на западащи предприятия ЕСФ предоставя на служителите възможности да придобият нови умения, често пъти подходящи за нови, развиващи се сектори, като например тези, които съставляват част от нисковъглеродната икономика. Предоставя се помощ на родителите да се върнат на работа, като се осигуряват заведения за детски грижи и гъвкаво работно време. Жените се насърчават да се занимават с технически професии, а мъжете се обучават за професии в областта на полагането на грижи и преподаването, които обикновено са доминирани от представителите на нежния пол. В цяла Европа ЕСФ предоставя на хората, търсещи работа, както и на работещите уменията и перспективите, които дават възможност за по-голям избор да контролират живота си.

Кризата доведе до висока безработица — над 25 милиона души в ЕС през 2012 г. Дългосрочната безработица също се увеличава. Въпреки това на много места има незапълнени работни места, вероятно защото кандидатите за работа не притежават необходимите умения или предлаганите работни места са в друг регион или държава. ЕСФ запълва липсата на умения, като осигурява на хората, търсещи работа, модерните умения и квалификации — включително умения, присъщи на „зелената“ икономика — които се търсят от работодателите. Друга конкретна област, в която ЕСФ помага на хората, търсещи работа в цяла Европа, са стажове в чужбина и чуждоезиково обучение.