Navigation path

Podpora společensky odpovědného podnikání

ESF aktivně podporuje zakládání sociálních podniků jako zdroje pracovních míst, zejména pro skupiny osob, které mají z různých důvodů potíže získat práci. Mezi tyto osoby patří mladí dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením a lidé ve venkovských komunitách.

Z hlediska organizace lze sociální podniky umístit do prostoru mezi veřejným a soukromým sektorem. Ačkoli působí jako komerční firmy, jejich primárním účelem je sloužit společnosti. Ke způsobům, jakými toho dosahují, patří tvorba pracovních příležitostí pro osoby, které by za jiných okolností mohly zůstat bez práce. Příkladem může být obchod s použitým oblečením otevřený ve městě. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením, které toto použité oblečení sbírají, třídí, čistí a dále prodávají. Dalším příkladem je prodej výrobků místních farmářů nebo společnost, která byla založena na venkově a předává ženám dovednosti, které potřebují místní podniky, nebo jim pomáhá, pokud chtějí začít podnikat v cestovním ruchu. Existuje mnoho variant sociálních podniků, které mohou být ve svých přístupech i poměrně inovativní.

Shutterstock/108462653

ESF podporuje širokou škálu sociálních podniků určených skupinám, které čelí konkrétním překážkám v práci : například osobám se zdravotním postižením, osobám s duševními problémy, bývalým pachatelům přestupků a trestných činů, marginalizovaným komunitám a mnoha dalším.

Tato podpora má mnoho forem. Může zahrnovat školení na téma dovedností v oblasti řízení pro ty, kdo podniky povedou, či dovedností v oblasti lidských zdrojů, pracovního práva, bezpečnosti a ochrany zdraví atd. Může obsahovat i specifické technické dovednosti, které daný podnik potřebuje: znalost trhu cestovního ruchu, prodejní a marketingové dovednosti či dovednosti a znalosti související s poradenstvím pro místní začínající společnosti. ESF podporuje sociální podniky i při shánění finanční podpory pro jejich činnost a při zajišťování jejich dlouhodobé udržitelnosti.