Navigation path

Pomoč ljudem pri zastavljanju višjih ciljev

Delež visokokvalificiranih delovnih mest v gospodarstvu narašča in Evropa potrebuje več ljudi s terciarno izobrazbo. ESS financira inovativne izboljšave poučevanja na terciarni ravni, podpira partnerstva z industrijo in daje možnost udeležbe ljudem, ki so premalo zastopani v visokošolskem izobraževanju.

Večje število visokoizobraženih je ključno za gospodarsko blaginjo v Evropi kot celoti. Predvsem diplomanti univerz in drugih izobraževalnih ustanov na terciarni ravni so tisti, ki bodo zagotavljali vodstvena znanja in spretnosti, znanstveni in umetniški talent ter strokovno tehnično znanje, s katerimi bo Evropa napredovala v rastoče digitalno gospodarstvo.

  • Zato ESS močno podpira širši dostop do univerz in visokošolskih ustanov, pa tudi dejavnosti za izboljšanje njihove kakovosti. Študentom iz slabo zastopanih in ranljivih skupin, kot so etnične manjšine, je na voljo pomoč pri prehodu v terciarno izobraževanje, enako velja tudi za odrasle učence.
  • Ustanove terciarnega izobraževanja dobijo pomoč tudi pri razvoju novih in inovativnih učnih načrtov in metod poučevanja – na primer učenje na podlagi IT. To prispeva k odprtejšim izobraževalnim virom, ki podpirajo priložnosti vseživljenjskega učenja za delavce in iskalce zaposlitve, ki morajo nadgraditi svoje znanje in spretnosti.
Shutterstock/41035354
  • ESS podpira partnerstva in mrežno povezovanje med univerzami in visokošolskimi ustanovami poklicnega usposabljanja ter lokalnimi in regionalnimi delodajalci z namenom, da se študenti spoznajo z morebitnimi delodajalci, da podjetja dobijo besedo v akademskem svetu in da visoke šole zagotovijo kvalifikacije, ki so ustrezne za delovna mesta in poklicne poti, ki so na voljo.
  • Projekti ESS ponujajo študentom programe s področja podjetništva, spretnosti za reševanje težav ter ustvarjalna znanja, ki dopolnjujejo izbrani študij in jim omogočajo boljšo pripravljenost v svetu dela. Univerzitetni raziskovalni oddelki prejemajo sredstva za sprejem večjega števila podiplomskih študentov in podporo za vzpostavljanje vseevropskih omrežij z drugimi raziskovalnimi skupinami.

Prednostna naloga ESS je širši dostop do terciarnega izobraževanja in na splošno do univerz in visokošolskih ustanov, ki ga zagotavljajo. Širši dostop zajema navduševanje žensk za tehnične predmete, kjer so premalo zastopane – na primer s spodbujanjem mrežnega povezovanja in gostovanjem uglednih znanstvenic, ki so lahko vzornice. Vključuje tudi pomoč prikrajšanim skupinam pri udeležbi, ki naj bi spodbudila priseljence, invalide in mlade Rome, da bi sprejeli izziv visokošolskega izobraževanja in razvili svoje talente.