Navigation path

Bok po boku k vyšším cieľom

Podiel pracovných miest v hospodárstve vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu rastie a Európa potrebuje viac ľudí s vysokoškolským vzdelaním. ESF financuje inovatívne zlepšenia vysokoškolskej výučby, podporuje partnerstvá s priemyslom a otvára prístup pre ľudí, ktorí sú nedostatočne zastúpení vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Lepšia ponuka vysoko vzdelaných ľudí je nevyhnutnosťou pre hospodársky blahobyt Európy ako celku. Práve absolventi univerzít a ostatných vysokoškolských inštitúcií z veľkej časti zabezpečia riadiace zručnosti, vedecké a umelecké nadanie a technické znalosti a skúsenosti, aby sa Európa mohla premeniť na rastúce digitálne hospodárstvo.

  • ESF preto výrazne podporuje zaistenie širšieho prístupu k univerzitám a vysokým školám, a takisto aj k aktivitám na zlepšenie ich kvality. Študentom zo skupín, ktoré sú nedostatočne zastúpené a zraniteľné, napr. etnické menšiny, a takisto aj dospelým záujemcom o štúdium, pomáha zapojiť sa do vysokoškolského vzdelávania.
  • Inštitúciám vysokoškolského vzdelávania pomáha vyvíjať nové a inovatívne učebné osnovy a spôsoby výučby, ako je napr. vyučovanie s pomocou IT technológií. Tie prispievajú k využívaniu otvorenejších vzdelávacích zdrojov a podporujú vytváranie možností celoživotného vzdelávania pre pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, ktorí si potrebujú aktualizovať svoje zručnosti.
Shutterstock/41035354
  • Podporujú sa partnerstvá a vytváranie sietí medzi univerzitami a odborne zameranými vysokými školami a miestnymi zamestnávateľmi, či už pre to, aby sa študenti zoznámili s potenciálnymi zamestnávateľmi, aby sa podniky mohli vyjadrovať na akademickej pôde, alebo aj pre to, aby sa zabezpečilo, že kvalifikácia absolventov je v súlade s dostupnými pracovnými miestami a možnosťami kariéry.
  • V projektoch ESF sa študentom ponúkajú kurzy zamerané na podnikanie, riešenie problémov a kreatívne zručnosti, ktoré dopĺňajú ich zvolené štúdium a lepšie ich pripravujú na pracovný svet. Výskumným oddeleniam univerzít sa udeľuje financovanie na prijímanie väčšieho počtu postgraduálnych študentov a podnecujú sa k tomu, aby vytvárali celoeurópske siete s inými výskumnými skupinami.

Celkovou prioritou ESF je zaistiť širší prístup k terciárnemu vzdelávaniu a univerzitám a vysokým školám, ktoré ho poskytujú. Širší prístup znamená podporovanie žien pri voľbe technických odborov, v ktorých sú nedostatočne zastúpené – napr. podporovaním vytvárania sietí a pozývania popredných akademických pracovníčok, ktoré môžu vystupovať ako vzory. Znamená tiež pomáhať zvyšovať zapojenie znevýhodnených skupín, a to napr. pomocou iniciatív, ktoré povzbudzujú prisťahovalcov, ľudí so zdravotným postihnutím a mladých Rómov, aby sa chopili výzvy vysokoškolského vzdelávania a rozvinuli svoje nadanie.