Navigation path

Ułatwianie realizowania ambitniejszych celów

Udział miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji rośnie, zatem Europa potrzebuje większej liczby ludzi z ukończonymi studiami wyższymi. Europejski Fundusz Społeczny finansuje innowacyjne usprawnienia nauczania na poziomie wyższym, wspierając partnerstwa z przemysłem i umożliwiając dostęp do edukacji osobom z grup, których odsetek wśród studentów jest zbyt niski.

Odpowiednia liczba wykształconych ludzi jest warunkiem rozwoju gospodarczego w Europie. Absolwenci uniwersytetów i innych uczelni będą zapewniać umiejętności zarządzania, zdolności naukowe i artystyczne oraz wiedzę techniczną niezbędne do przejścia Europy do nowej gospodarki cyfrowej.

  • W związku z tym EFS aktywnie wspiera szerszy dostęp do uniwersytetów i uczelni, a także działania zmierzające do poprawy jakości usług edukacyjnych. Studenci z grup niewystarczająco reprezentowanych lub w niekorzystnej sytuacji , takich jak mniejszości  etniczne, oraz osoby dorosłe mogą łatwiej rozpoczynać naukę na poziomie wyższym.
  • Instytucje szkolnictwa wyższego mogą również korzystać ze wsparcia w zakresie opracowywania nowych, innowacyjnych programów nauczania i metod dydaktycznych, takich jak edukacja oparta na technologii informatycznej. Zwiększa to dostępność zasobów edukacyjnych oraz możliwości  uczenia się przez całe życie w przypadku pracowników i osób poszukujących pracy, którzy muszą zaktualizować swoje umiejętności.
Shutterstock/41035354
  • EFS wspiera również partnerstwa i sieci współpracy między uniwersytetami i wyższymi szkołami zawodowymi oraz lokalnymi i regionalnymi firmami, aby przedstawić studentów potencjalnym pracodawcom i zapewnić przedsiębiorstwom wpływ na sytuację w szkolnictwie wyższym, a także zapewnić absolwentom kwalifikacje odpowiednie w ramach dostępnych stanowisk i ścieżek kariery.
  • Projekty ESF obejmują kursy dla studentów w takich dziedzinach, jak przedsiębiorczość , rozwiązywanie problemów i umiejętności twórcze, które uzupełniają wybrany kierunek studiów i umożliwiają lepsze dostosowanie się do przyszłych wymagań na rynku pracy. Wydziały badawcze uniwersytetów uzyskują finansowanie pozwalające na przyjmowanie większej liczby studentów kierunków podyplomowych, a także korzystają ze wsparcia w zakresie tworzenia transeuropejskich sieci łączących różne grupy naukowców.

Zapewnienie szerszego dostępu do szkolnictwa wyższego i uniwersytetów jest jednym z głównych priorytetów EFS. Szerszy dostęp polega między innymi na zachęcaniu kobiet do wybierania kierunków technicznych, na których są niewystarczająco reprezentowane, na przykład przez promowanie tworzenia sieci i zapraszanie znanych kobiet ze świata nauki, które mogą być wzorami do naśladowania. Inne działania w tym zakresie dotyczą wspierania uczestnictwa grup w niekorzystnej sytuacji, aby zachęcić imigrantów, osoby z niepełnosprawnościami i młodych Romów do rozpoczęcia edukacji na poziomie wyższym i rozwoju talentów.